ممبران نیتروژن

پکیج تولید نیتروژن از هوا به روش غشایی(ممبران) مقایسه روش غشایی و PSA

پکیج های تولید نیتروژن به روش غشایی برای تولید نیتروژن با خلوص بالا با استفاده از هوای فشرده مورد استفاده قرار می گیرند. جداسازی ملکولی نیتروژن در این پکیج ها توسط غشای هالو فایبر(hollow fiber)  انجام می شود. مولکولهای اکسیژن موجود در هوا که قابلیت نفوذ بیشتر دارند به عنوان گاز سریع (fast gas) از غشا عبور کرده ولی مولکولهای گاز نیتروژن با اندازه بزرگتر به دلیل قابلیت نفوذ کمتر به عنوان گاز کند (slow gas) نمی توانند از غشا عبور کنند و به این ترتیب اکسیژن و نیتروژن از هم جدا می شوند. البته میزان نفوذ گازها از غشا تابعی از فشار اولیه و دما نیز می باشد.

خلوص هر دو جریان گاز خروجی از ممبران بستگی به سرعت جریان، دما و فشار دارد، بنابراین با تغییر فشار و دبی مقایسه روش غشایی و PSA حجمی (با استفاده از Solenoid Valve و Pressure Switch)، می توان به گاز نیتروژن مقایسه روش غشایی و PSA با خلوص و دبی مورد نظر، دست یافت. آنالیزور اکسیژن باقی مانده، میزان خلوص نیتروژن، در خروجی را مانیتور ممبران نیتروژن می کند.

تراوش پذیری گزینشی:

هواي متراکم به يک طرف از غشاء(عمدتا" داخل الياف) وارد شده نیتروژن از هوا با غشا و گازهاي با تراوش پذيري بالا مانند O2 ، H2و CO2   به صورت گزينشي از روش جدید تولید نیتروژن کم هزینه ترین روش تولید نیتروژن جداره غشاء عبور کرده و از جريان خوراک گرفته مي‌شود و جريان خروجي غني از N2 مي ‌شو..

 انتخاب پذیری بالا:

غشاءهای استفاده شده در این روش با توانايي تفکيک و انتخاب‌پذيري بالا، گازهایO2 ,CO2 ، بخار آب و سایر گازها را به دليل تراوش‌پذيري سريع‌تر از N، به منظور جداسازي نيتروژن از جريان هواي ورودي جدا مي کنند

مهمترین مزاياي پکیج های تولید نیتروژن تأمین شده توسط شرکت فرآن با استفاده از فناوری غشایی به شرح ذیل می باشد:

 • مصرف انرژي كمتر مقایسه روش غشایی و PSA براي انجام جداسازي
 • امكان انجام عمليات جداسازي در دماي محيط
 • سهولت دستيابي به كليه فازهاي مزیت روش غشایی نیتروژن جداسازي شده
 • انجام عمليات جداسازي توسط تجهيزاتي با وزن و حجم كم
 • نصب و عمليات ساده
 • حداقل نياز به كنترل، بازرسي، تعمير و نگهداري
 • طبيعت مدولار بودن فرآيند و بنابراين انعطاف پذيري بالاي نیتروژن از هوا با غشا فرآيند براي پاسخگويي به انواع نيازهاي جداسازي
 • عدم نياز به استفاده از مواد شيميايي براي جداسازي ممبران تولید نیتروژن و بنابراين عدم وجود مسائل زيست محيطي ناشي از مصرف مواد شيميايي
 • ايده ال براي مناطق دوردست ممبران نیتروژن و موقعيتهايي كه امكان فراهم آوردن تسهيلات جانبي فرآيندها موجود نباشد

مهترين كاربردهاي گاز نيتروژن مقایسه روش غشایی و PSA استحصالی از اين روش عبارتند از:

 • ايجاد محيطهاي خنثي در صنايع مختلف
 • اطمينان از عدم ايجاد روش جدید تولید نیتروژن انفجار و آتش سوزي در صنايع و فرآيندهاي مختلف
 • تست و پاكسازي انواع خطوط لوله
 • پاكسازي مخازن فرآيندي
 • جلوگيري از ايجاد فرآيندهاي اكسيداسيون
 • اطفاء حريق
 • احياء كاتاليستها
 • صنايع بسته بندی

مشخصات فنی پکیج های نیتروژن به روش غشایی:

ميزان توليد نيتروژن

5000-1  m3/hr

ميزان خلوص

99/99 % - 95% <

نقطه شبنم

°C  40 مزیت روش غشایی نیتروژن - ≥

فشار كاري

2-0 مگاپاسکال

 

 

 

 بخش‌های دیگر