تحویل قطعی پروژه طرح و ساخت آب شیرین کن آب دریای خلیج فارس به روش اسمز معکوس

تحویل قطعی پروژه طرح و ساخت آب شیرین کن آب دریای خلیج فارس به روش اسمز معکوس

پس از راه اندازی و تحویل موقت موفقیت آمیز پروژه احداث تأسیسات آب شیرین کن آب دریای خلیج فارس، تحویل قطعی پروژه به کارفرما نیز با موفقیت انجام پذیرفت. 

پیش تصفیه با استفاده از فرایند اولترافیلتراسیون

پیش تصفیه با استفاده از فرایند اولترافیلتراسیون

تأسیسات آب شیرین کن آب دریا با روش اسمز معکوس به ظرفیت 5000 متر مکعب در روز جهت شیرین سازی آب دریای خلیج فارس توسط شرکت فران طراحی و ساخته شده است. این پروژه در سال 1388 آغاز و نهایتا در سال 1393 با موفقیت به کارفرما تحویل قطعی گردید. تمامی مراحل مربوط به طراحی پایه و مهندسی تفصیلی با بهره گیری از تجارب موفق در دنیا و استفاده از به روز ترین فناوریهای تصفیه آب نظیر استفاده از سیستم اولترافیلتراسیون در شرکت فران انجام پذیرفت.

اصول طراحی فرایندشیرین سازی آب دریا بر اساس کاهش ذرات محلول(TDS) آب دریا ( به عنوان نمونه ذرات محلول آب خلیج فارس حدوداً برابر 45000 میلی گرم در لیتر می باشد.) به کمتر از  500 میلی گرم در روز جهت تولید آب شرب یا مصارف صنعتی می باشد. فرایندهای اصلی کاهش ذرات محلول، روش تقطیر یا اسمز معکوس می باشد. در حال حاضر پروژه اخیر با استفاده از روش اسمز معکوس آب شرب مطابق با کیفیت سازمان بهداشت جهانی را تولید می نماید. 

 بخش‌های دیگر