حمل پکیج های ضد انفجار فاز 14 فراساحل میدان گازی پارس جنوبی به مقصد سایت بندرعباس

حمل پکیج های ضد انفجار فاز 14 فراساحل میدان گازی پارس جنوبی به مقصد سایت بندرعباس

پکیج های فراساحل sanitary treatment فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی، پس از اتمام عملیات FAT و بازرسی Packing جهت نصب روی سکوهای A ، B ،C  ، D به مقصد سایت بندر عباس بارگیری و حمل گردید. 

حمل sanitary treatment package فاز 14 فراساحل پارس جنوبی به مقصد سایت بندرعباس

حمل sanitary treatment package فاز 14 فراساحل پارس جنوبی به مقصد سایت بندرعباس

پکیج های اتوماتیک sanitary effluent treatment مربوط به سکوهای A ، B ،C  ، D  فاز 14 با بهرگیری از فرایند SBR در تصفیه فاضلاب در سکوهای نفتی طراحی و ساخته شده است. با توجه به کمبود فضا در سکوهای نفتی فرایند SBR با بهره گیری از حداقل فضای مورد نیاز، توانایی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب سکو را دارا می باشد. فرایند هوادهی، ته نشینی و زلال سازی همگی در یک مخزن براساس توالی مهندسی شده فرایندهای بیولوژیکی انجام شده و پکیج مطابق استانداردهای مهندسی سکوهای فراساحل ساخته شده است.  

شرکت مهندس فران تا کنون عملیات مهندسی و ساخت شش پکیج مربوط به فازهای 17 ، 18 و 14 را با موفقیت به انجام رسانده است. 

 بخش‌های دیگر