تحویل پکیج های تزریق ضد انفجار فازهای فراساحل میدان گازی پارس جنوبی

تحویل پکیج های تزریق ضد انفجار فازهای فراساحل میدان گازی پارس جنوبی

پکیج های تزریق ضد انفجار سدیم هیپو کلریت مربوط به فازهای فراساحل پارس جنوبی در قالب ده مجموعه کامل بعد از گذراندن آزمایشهای موفق کارخانه ای و عملکردی به مقصد سایت بوشهر ارسال شد.

پکیج تزریق مواد شیمیایی

پکیج تزریق مواد شیمیایی

پکیج های تزریق جهت تزریق مواد شیمیایی مشخص به میزان دقیق در فشار تعیین شده به لوله یا مخازن فرایندی طراحی و ساخته می شوند. طراحی و ساخت این پکیجها براساس مشخصات فیزیکی ماده شیمیایی و میزان خورندگی آن انجام می شود. پکیجهای ضد انفجار مربوط به فازهای پارس جنوبی تا پانزده سال توسط شرکت فران گارانتی شده اند که این موضوع نشانگر مقاومت بالای متریالهای انتخاب شده در مقابل محلول خورنده سدیم هیپوکلریت می باشد. دقت بالای تنظیم جریان از خصوصیات دیگر پکیج های ساخته شده است. اپراتور وابسته به نیازمندی فرایندی قادر به تنظیم دقیق و پایش جریان محلول شیمیایی می باشد. 

 بخش‌های دیگر