اکسیداسیون آب

اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پسابهای با آلودگی بالا و سمی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته

فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) یکی از فرایندهای موثر تصفیه پسابهای بسیار آلوده صنعتی و سمی است. تحقیقات بسیار گسترده ای در توسعه این فرایند در دهه اخیر درکشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است که ممکن است حتی فرایندهای مرسوم تصفیه پساب را در آینده به چالش بکشد. اگرچه روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی توانایی تصفیه طیف وسیعی از آلاینده های موجود در پساب های مختلف را دارا هستند ولی در مورد برخی از ترکیبات آلاینده، تصفیه بیولوژیکی کارایی ندارد.


 

فرایندهای مرسوم در تصفیه پساب فرایندهای اکسیداسیون فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب های صنعتی در حذف و تجزیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی تصفیه فاضلاب سمی آلی ناتوان بوده و این ترکیبات فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب شیمیایی به دلیل سمیت بالا، اجتماع باکتریایی را از بین برده و در نتیجه فرایند بیولوژیکی تصفیه پساب را متوقف نموده یا کارایی آنرا کاهش می دهند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته فرایندی است شیمیایی و غیر انتخابی که با تولید رادیکالهای هیدروکسیل تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون در محل، و حمله این رادیکالها به ترکیبات شیمیایی موجود در تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی پساب سریعاً منجر به اکسیداسیون و تجزیه آنها می گردد. این رادیکالها بسیار اکسید کننده بوده و طول عمر فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب کمی دارند و لذا در محل تولید میگردند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته نه تنها در تصفیه پساب کاربرد اکسیداسیون آب دارد بلکه در تصفیه نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. حذف تصفیه پیشرفته و جدید کلیه باکتریها و ویروس ها از مهمترین دلایل استفاده از این فرایند در تصفیه نهایی آب می باشد.

رادیکالهای هیدروکسیل در یکی از فرایندهای زیر تولید میگردند:

-         ترکیب تابش روش نوین تصفیه فاضلاب ماورای بنفش و تزریق آب اکسیژنه

-         تزریق هم فرآیند اکسیداسیون زمان آب اکسیژنه و گاز ازن

-         تزریق ازن تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون در کنار تابش ماورای فرآیندهای اکسیداسیون بنفش

-         فرایند فنتون ( روش شیمیایی تصفیه پساب تزریق آب اکسیژنه و نمک آهن به عنوان کاتالیست)

-         تابش ماورای بنفش در کنار بستر دی اکسید تیتانیوم

 

این فرایند در تصفیه پسابهای تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی پیچیده نظیر فرآیند اکسیداسیون پیشرفته موارد ذیل قابل استفاده است:

-         تصفیه شیرابه زباله

-         حذف فلزات سنگین و رادیو اکتیو

-         پسابهای بسیار آلوده نفتی و پتروشیمی شامل ترکیبات بنزنی و تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون فنولیک

-         حذف ترکیبات شیمیایی پیچیده ناشی از سموم تصفیه پساب سمی کشاورزی

-         پسابهای با COD بسیار بالا

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته علاوه بر تصفیه پساب، در فرایندهای حذف بو از بخار و گاز خروجی از صنایع و نیز پالایش فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب خاکهای آلوده به مواد شیمیایی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین می توان از این فرایند در شکست ماکرو اکسیداسیون آب ملکولهای غیر قابل تصفیه به روش بیولوژیکی در قالب یک فرایند پیش تصفیه استفاده نمود.

شرکت فران آمادگی تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون کامل در طراحی و ساخت تصفیه خانه های پساب در مقیاس پایلوت و صنعتی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته را دارد.

 بخش‌های دیگر