تصفیه آب با روش اکسیداسیون

اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پسابهای با آلودگی بالا و سمی مزایای اکسیداسیون

فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) یکی از فرایندهای موثر تصفیه پسابهای بسیار آلوده صنعتی و سمی است. تحقیقات بسیار گسترده ای در توسعه این فرایند در دهه اخیر درکشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است که ممکن است حتی فرایندهای مرسوم تصفیه پساب را در آینده به چالش بکشد. اگرچه روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی توانایی تصفیه طیف وسیعی از آلاینده های موجود در پساب های مختلف را دارا هستند ولی در مورد برخی از ترکیبات آلاینده، تصفیه بیولوژیکی کارایی ندارد.


 

فرایندهای مرسوم در تصفیه پساب فرآیندهای اکسیداسیون تصفیه فاضلاب پیچیده های صنعتی در حذف و تجزیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی تصفیه آب با روش اکسیداسیون آلی ناتوان بوده و این ترکیبات تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی شیمیایی به دلیل سمیت بالا، اجتماع باکتریایی را از بین برده و در نتیجه فرایند بیولوژیکی تصفیه پساب را متوقف نموده یا کارایی آنرا کاهش می دهند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته فرآیند اکسیداسیون فرایندی است شیمیایی و غیر انتخابی که با تولید رادیکالهای هیدروکسیل فرآیند اکسیداسیون در محل، و حمله این رادیکالها به ترکیبات شیمیایی موجود در تصفیه های جدید پساب سریعاً منجر به اکسیداسیون و تجزیه آنها می گردد. این رادیکالها بسیار اکسید کننده بوده و طول عمر تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون شیمیایی کمی دارند و لذا در محل تولید میگردند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته نه تنها در تصفیه پساب کاربرد مراحل فرآیند اکسیداسیون پیشرفته دارد بلکه در تصفیه نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. حذف مزایای اکسیداسیون کلیه باکتریها و ویروس ها از مهمترین دلایل استفاده از این فرایند در تصفیه نهایی آب می باشد.

رادیکالهای هیدروکسیل در یکی از فرایندهای زیر تولید میگردند:

-         ترکیب تابش اکسیداسیون آب ماورای بنفش و تزریق آب اکسیژنه

-         تزریق هم مراحل فرآیند اکسیداسیون پیشرفته زمان آب اکسیژنه و گاز ازن

-         تزریق ازن فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته در کنار تابش ماورای روش نوین تصفیه فاضلاب بنفش

-         فرایند فنتون ( تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی تزریق آب اکسیژنه و نمک آهن به عنوان کاتالیست)

-         تابش ماورای بنفش در کنار بستر دی اکسید تیتانیوم

 

این فرایند در تصفیه پسابهای تصفیه فاضلاب خاص پیچیده نظیر تصفیه آب با روش اکسیداسیون موارد ذیل قابل استفاده است:

-         تصفیه شیرابه زباله

-         حذف فلزات سنگین و رادیو اکتیو

-         پسابهای بسیار آلوده نفتی و پتروشیمی شامل ترکیبات بنزنی و روشهای اکسیداسیون پیشرفته فنولیک

-         حذف ترکیبات شیمیایی پیچیده ناشی از سموم تصفیه فاضلاب سمی کشاورزی

-         پسابهای با COD بسیار بالا

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته علاوه بر تصفیه پساب، در فرایندهای حذف بو از بخار و گاز خروجی از صنایع و نیز پالایش تصفیه فاضلاب خاص خاکهای آلوده به مواد شیمیایی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین می توان از این فرایند در شکست ماکرو فرآیندهای اکسیداسیون ملکولهای غیر قابل تصفیه به روش بیولوژیکی در قالب یک فرایند پیش تصفیه استفاده نمود.

شرکت فران آمادگی تصفیه فاضلاب سمی کامل در طراحی و ساخت تصفیه خانه های پساب در مقیاس پایلوت و صنعتی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته را دارد.

 بخش‌های دیگر