تصفیه فاضلاب خاص

اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پسابهای با آلودگی بالا و سمی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته

فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) یکی از فرایندهای موثر تصفیه پسابهای بسیار آلوده صنعتی و سمی است. تحقیقات بسیار گسترده ای در توسعه این فرایند در دهه اخیر درکشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است که ممکن است حتی فرایندهای مرسوم تصفیه پساب را در آینده به چالش بکشد. اگرچه روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی توانایی تصفیه طیف وسیعی از آلاینده های موجود در پساب های مختلف را دارا هستند ولی در مورد برخی از ترکیبات آلاینده، تصفیه بیولوژیکی کارایی ندارد.


 

فرایندهای مرسوم در تصفیه پساب اکسیداسیون مزایای اکسیداسیون آب های صنعتی در حذف و تجزیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی تصفیه پیشرفته روشهای اکسیداسیون و جدید آلی ناتوان بوده و این ترکیبات اکسیداسیون آب شیمیایی به دلیل سمیت بالا، اجتماع باکتریایی را از بین برده و در نتیجه فرایند بیولوژیکی تصفیه پساب را متوقف نموده یا کارایی آنرا کاهش می دهند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته فرایندی است شیمیایی و غیر انتخابی که با تولید رادیکالهای هیدروکسیل مزایای اکسیداسیون در محل، و حمله این رادیکالها به ترکیبات شیمیایی موجود در تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون پساب سریعاً منجر به اکسیداسیون و تجزیه آنها می گردد. این رادیکالها بسیار اکسید کننده بوده و طول عمر تصفیه آب با روش اکسیداسیون کمی دارند و لذا در محل تولید میگردند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته نه تنها در تصفیه پساب کاربرد اکسیداسیون پیشرفته دارد بلکه در تصفیه نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. حذف فرآیند اکسیداسیون پیشرفته کلیه باکتریها و ویروس ها از مهمترین دلایل استفاده از این فرایند در تصفیه نهایی آب می باشد.

رادیکالهای هیدروکسیل در یکی از فرایندهای زیر تولید میگردند:

-         ترکیب تابش فرآیند اکسیداسیون ماورای بنفش و تزریق آب اکسیژنه

-         تزریق هم تصفیه پیشرفته و جدید زمان آب اکسیژنه و گاز ازن

-         تزریق ازن روش نوین تصفیه فاضلاب در کنار تابش ماورای تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون بنفش

-         فرایند فنتون ( روش نوین تصفیه فاضلاب تزریق آب اکسیژنه و نمک آهن به عنوان کاتالیست)

-         تابش ماورای بنفش در کنار بستر دی اکسید تیتانیوم

 

این فرایند در تصفیه پسابهای اکسیداسیون پیشرفته پیچیده نظیر تصفیه پساب سمی موارد ذیل قابل استفاده است:

-         تصفیه شیرابه زباله

-         حذف فلزات سنگین و رادیو اکتیو

-         پسابهای بسیار آلوده نفتی و پتروشیمی شامل ترکیبات بنزنی و مراحل فرآیند اکسیداسیون پیشرفته فنولیک

-         حذف ترکیبات شیمیایی پیچیده ناشی از سموم مزایای اکسیداسیون کشاورزی

-         پسابهای با COD بسیار بالا

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته علاوه بر تصفیه پساب، در فرایندهای حذف بو از بخار و گاز خروجی از صنایع و نیز پالایش فرآیند اکسیداسیون خاکهای آلوده به مواد شیمیایی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین می توان از این فرایند در شکست ماکرو تصفیه فاضلاب پیچیده ملکولهای غیر قابل تصفیه به روش بیولوژیکی در قالب یک فرایند پیش تصفیه استفاده نمود.

شرکت فران آمادگی تصفیه فاضلاب پیچیده کامل در طراحی و ساخت تصفیه خانه های پساب در مقیاس پایلوت و صنعتی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته را دارد.

 بخش‌های دیگر