تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون

اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پسابهای با آلودگی بالا و سمی فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته

فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) یکی از فرایندهای موثر تصفیه پسابهای بسیار آلوده صنعتی و سمی است. تحقیقات بسیار گسترده ای در توسعه این فرایند در دهه اخیر درکشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است که ممکن است حتی فرایندهای مرسوم تصفیه پساب را در آینده به چالش بکشد. اگرچه روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی توانایی تصفیه طیف وسیعی از آلاینده های موجود در پساب های مختلف را دارا هستند ولی در مورد برخی از ترکیبات آلاینده، تصفیه بیولوژیکی کارایی ندارد.


 

فرایندهای مرسوم در تصفیه پساب فرآیندهای اکسیداسیون تصفیه پساب سمی پیشرفته تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی های صنعتی در حذف و تجزیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی تصفیه فاضلاب پیچیده آلی ناتوان بوده و این ترکیبات فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب شیمیایی به دلیل سمیت بالا، اجتماع باکتریایی را از بین برده و در نتیجه فرایند بیولوژیکی تصفیه پساب را متوقف نموده یا کارایی آنرا کاهش می دهند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته فرایندی است شیمیایی و غیر انتخابی که با تولید رادیکالهای هیدروکسیل فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب در محل، و حمله این رادیکالها به ترکیبات شیمیایی موجود در فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب پساب سریعاً منجر به اکسیداسیون و تجزیه آنها می گردد. این رادیکالها بسیار اکسید کننده بوده و طول عمر مراحل فرآیند اکسیداسیون پیشرفته کمی دارند و لذا در محل تولید میگردند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته نه تنها در تصفیه پساب کاربرد فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب دارد بلکه در تصفیه نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. حذف روش شیمیایی تصفیه پساب کلیه باکتریها و ویروس ها از مهمترین دلایل استفاده از این فرایند در تصفیه نهایی آب می باشد.

رادیکالهای هیدروکسیل در یکی از فرایندهای زیر تولید میگردند:

-         ترکیب تابش تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون ماورای بنفش و تزریق آب اکسیژنه

-         تزریق هم تصفیه فاضلاب پیچیده زمان آب اکسیژنه و گاز ازن

-         تزریق ازن تصفیه های جدید در کنار تابش ماورای اکسیداسیون پیشرفته بنفش

-         فرایند فنتون ( مراحل فرآیند اکسیداسیون پیشرفته تزریق آب اکسیژنه و نمک آهن به عنوان کاتالیست)

-         تابش ماورای بنفش در کنار بستر دی اکسید تیتانیوم

 

این فرایند در تصفیه پسابهای تصفیه فاضلاب سمی پیچیده نظیر اکسیداسیون آب موارد ذیل قابل استفاده است:

-         تصفیه شیرابه زباله

-         حذف فلزات سنگین و رادیو اکتیو

-         پسابهای بسیار آلوده نفتی و پتروشیمی شامل ترکیبات بنزنی و تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی فنولیک

-         حذف ترکیبات شیمیایی پیچیده ناشی از سموم تصفیه فاضلاب سمی کشاورزی

-         پسابهای با COD بسیار بالا

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته علاوه بر تصفیه پساب، در فرایندهای حذف بو از بخار و گاز خروجی از صنایع و نیز پالایش تصفیه فاضلاب سمی خاکهای آلوده به مواد شیمیایی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین می توان از این فرایند در شکست ماکرو تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون شیمیایی ملکولهای غیر قابل تصفیه به روش بیولوژیکی در قالب یک فرایند پیش تصفیه استفاده نمود.

شرکت فران آمادگی مراحل فرآیند اکسیداسیون پیشرفته کامل در طراحی و ساخت تصفیه خانه های پساب در مقیاس پایلوت و صنعتی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته را دارد.

 بخش‌های دیگر