تصفیه پساب سمی

اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پسابهای با آلودگی بالا و سمی تصفیه آب با روش اکسیداسیون

فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) یکی از فرایندهای موثر تصفیه پسابهای بسیار آلوده صنعتی و سمی است. تحقیقات بسیار گسترده ای در توسعه این فرایند در دهه اخیر درکشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است که ممکن است حتی فرایندهای مرسوم تصفیه پساب را در آینده به چالش بکشد. اگرچه روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی توانایی تصفیه طیف وسیعی از آلاینده های موجود در پساب های مختلف را دارا هستند ولی در مورد برخی از ترکیبات آلاینده، تصفیه بیولوژیکی کارایی ندارد.


 

فرایندهای مرسوم در تصفیه پساب تصفیه فاضلاب پیچیده های صنعتی در حذف و تجزیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی فرآیند اکسیداسیون تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی پیشرفته تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی آلی ناتوان بوده و این ترکیبات اکسیداسیون آب شیمیایی به دلیل سمیت بالا، اجتماع باکتریایی را از بین برده و در نتیجه فرایند بیولوژیکی تصفیه پساب را متوقف نموده یا کارایی آنرا کاهش می دهند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته فرایندی است شیمیایی و غیر انتخابی که با تولید رادیکالهای هیدروکسیل فرآیند اکسیداسیون در محل، و حمله این رادیکالها به ترکیبات شیمیایی موجود در تصفیه فاضلاب پیچیده پساب سریعاً منجر به اکسیداسیون و تجزیه آنها می گردد. این رادیکالها بسیار اکسید کننده بوده و طول عمر فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته کمی دارند و لذا در محل تولید میگردند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته نه تنها در تصفیه پساب کاربرد تصفیه پساب سمی دارد بلکه در تصفیه نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. حذف اکسیداسیون پیشرفته کلیه باکتریها و ویروس ها از مهمترین دلایل استفاده از این فرایند در تصفیه نهایی آب می باشد.

رادیکالهای هیدروکسیل در یکی از فرایندهای زیر تولید میگردند:

-         ترکیب تابش فرآیندهای اکسیداسیون ماورای بنفش و تزریق آب اکسیژنه

-         تزریق هم تصفیه پیشرفته و جدید زمان آب اکسیژنه و گاز ازن

-         تزریق ازن روشهای اکسیداسیون در کنار تابش ماورای روش شیمیایی تصفیه پساب بنفش

-         فرایند فنتون ( تصفیه آب با روش اکسیداسیون تزریق آب اکسیژنه و نمک آهن به عنوان کاتالیست)

-         تابش ماورای بنفش در کنار بستر دی اکسید تیتانیوم

 

این فرایند در تصفیه پسابهای فرآیند اکسیداسیون پیشرفته پیچیده نظیر روش شیمیایی تصفیه پساب موارد ذیل قابل استفاده است:

-         تصفیه شیرابه زباله

-         حذف فلزات سنگین و رادیو اکتیو

-         پسابهای بسیار آلوده نفتی و پتروشیمی شامل ترکیبات بنزنی و تصفیه پیشرفته و جدید فنولیک

-         حذف ترکیبات شیمیایی پیچیده ناشی از سموم تصفیه آب با روش اکسیداسیون کشاورزی

-         پسابهای با COD بسیار بالا

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته علاوه بر تصفیه پساب، در فرایندهای حذف بو از بخار و گاز خروجی از صنایع و نیز پالایش تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی خاکهای آلوده به مواد شیمیایی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین می توان از این فرایند در شکست ماکرو تصفیه های جدید ملکولهای غیر قابل تصفیه به روش بیولوژیکی در قالب یک فرایند پیش تصفیه استفاده نمود.

شرکت فران آمادگی تصفیه فاضلاب سمی کامل در طراحی و ساخت تصفیه خانه های پساب در مقیاس پایلوت و صنعتی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته را دارد.

 بخش‌های دیگر