تصفیه پیشرفته و جدید

اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پسابهای با آلودگی بالا و سمی فرآیند اکسیداسیون

فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) یکی از فرایندهای موثر تصفیه پسابهای بسیار آلوده صنعتی و سمی است. تحقیقات بسیار گسترده ای در توسعه این فرایند در دهه اخیر درکشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است که ممکن است حتی فرایندهای مرسوم تصفیه پساب را در آینده به چالش بکشد. اگرچه روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی توانایی تصفیه طیف وسیعی از آلاینده های موجود در پساب های مختلف را دارا هستند ولی در مورد برخی از ترکیبات آلاینده، تصفیه بیولوژیکی کارایی ندارد.


 

فرایندهای مرسوم در تصفیه پساب تصفیه فاضلاب پیچیده های صنعتی در حذف و تجزیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی فرآیندهای اکسیداسیون روشهای اکسیداسیون پیشرفته تصفیه فاضلاب پیچیده آلی ناتوان بوده و این ترکیبات تصفیه پساب سمی شیمیایی به دلیل سمیت بالا، اجتماع باکتریایی را از بین برده و در نتیجه فرایند بیولوژیکی تصفیه پساب را متوقف نموده یا کارایی آنرا کاهش می دهند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته فرایندی است شیمیایی و غیر انتخابی که با تولید رادیکالهای هیدروکسیل تصفیه فاضلاب سمی در محل، و حمله این رادیکالها به ترکیبات شیمیایی موجود در تصفیه پساب سمی پساب سریعاً منجر به اکسیداسیون و تجزیه آنها می گردد. این رادیکالها بسیار اکسید کننده بوده و طول عمر تصفیه پیشرفته و جدید کمی دارند و لذا در محل تولید میگردند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته نه تنها در تصفیه پساب کاربرد تصفیه پیشرفته و جدید دارد بلکه در تصفیه نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. حذف فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته کلیه باکتریها و ویروس ها از مهمترین دلایل استفاده از این فرایند در تصفیه نهایی آب می باشد.

رادیکالهای هیدروکسیل در یکی از فرایندهای زیر تولید میگردند:

-         ترکیب تابش فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب ماورای بنفش و تزریق آب اکسیژنه

-         تزریق هم فرآیند اکسیداسیون پیشرفته زمان آب اکسیژنه و گاز ازن

-         تزریق ازن مزایای اکسیداسیون در کنار تابش ماورای تصفیه آب با روش اکسیداسیون بنفش

-         فرایند فنتون ( تصفیه های جدید تزریق آب اکسیژنه و نمک آهن به عنوان کاتالیست)

-         تابش ماورای بنفش در کنار بستر دی اکسید تیتانیوم

 

این فرایند در تصفیه پسابهای تصفیه پیشرفته و جدید پیچیده نظیر تصفیه های جدید موارد ذیل قابل استفاده است:

-         تصفیه شیرابه زباله

-         حذف فلزات سنگین و رادیو اکتیو

-         پسابهای بسیار آلوده نفتی و پتروشیمی شامل ترکیبات بنزنی و تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی فنولیک

-         حذف ترکیبات شیمیایی پیچیده ناشی از سموم فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب کشاورزی

-         پسابهای با COD بسیار بالا

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته علاوه بر تصفیه پساب، در فرایندهای حذف بو از بخار و گاز خروجی از صنایع و نیز پالایش اکسیداسیون پیشرفته خاکهای آلوده به مواد شیمیایی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین می توان از این فرایند در شکست ماکرو روشهای اکسیداسیون پیشرفته ملکولهای غیر قابل تصفیه به روش بیولوژیکی در قالب یک فرایند پیش تصفیه استفاده نمود.

شرکت فران آمادگی تصفیه پیشرفته و جدید کامل در طراحی و ساخت تصفیه خانه های پساب در مقیاس پایلوت و صنعتی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته را دارد.

 بخش‌های دیگر