روشهای اکسیداسیون پیشرفته

اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پسابهای با آلودگی بالا و سمی تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی

فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) یکی از فرایندهای موثر تصفیه پسابهای بسیار آلوده صنعتی و سمی است. تحقیقات بسیار گسترده ای در توسعه این فرایند در دهه اخیر درکشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است که ممکن است حتی فرایندهای مرسوم تصفیه پساب را در آینده به چالش بکشد. اگرچه روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی توانایی تصفیه طیف وسیعی از آلاینده های موجود در پساب های مختلف را دارا هستند ولی در مورد برخی از ترکیبات آلاینده، تصفیه بیولوژیکی کارایی ندارد.


 

فرایندهای مرسوم در تصفیه پساب مزایای اکسیداسیون تصفیه های جدید های صنعتی در حذف و تجزیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی تصفیه پیشرفته فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب و جدید آلی ناتوان بوده و این ترکیبات مراحل فرآیند اکسیداسیون پیشرفته شیمیایی به دلیل سمیت بالا، اجتماع باکتریایی را از بین برده و در نتیجه فرایند بیولوژیکی تصفیه پساب را متوقف نموده یا کارایی آنرا کاهش می دهند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته فرایندی است شیمیایی و غیر انتخابی که با تولید رادیکالهای هیدروکسیل روش شیمیایی تصفیه پساب در محل، و حمله این رادیکالها به ترکیبات شیمیایی موجود در تصفیه های جدید پساب سریعاً منجر به اکسیداسیون و تجزیه آنها می گردد. این رادیکالها بسیار اکسید کننده بوده و طول عمر تصفیه آب با روش اکسیداسیون کمی دارند و لذا در محل تولید میگردند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته نه تنها در تصفیه پساب کاربرد تصفیه فاضلاب خاص دارد بلکه در تصفیه نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. حذف روشهای اکسیداسیون کلیه باکتریها و ویروس ها از مهمترین دلایل استفاده از این فرایند در تصفیه نهایی آب می باشد.

رادیکالهای هیدروکسیل در یکی از فرایندهای زیر تولید میگردند:

-         ترکیب تابش اکسیداسیون آب ماورای بنفش و تزریق آب اکسیژنه

-         تزریق هم تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون زمان آب اکسیژنه و گاز ازن

-         تزریق ازن فرآیند اکسیداسیون پیشرفته در کنار تابش ماورای روشهای اکسیداسیون بنفش

-         فرایند فنتون ( تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون تزریق آب اکسیژنه و نمک آهن به عنوان کاتالیست)

-         تابش ماورای بنفش در کنار بستر دی اکسید تیتانیوم

 

این فرایند در تصفیه پسابهای مزایای اکسیداسیون پیچیده نظیر روش نوین تصفیه فاضلاب موارد ذیل قابل استفاده است:

-         تصفیه شیرابه زباله

-         حذف فلزات سنگین و رادیو اکتیو

-         پسابهای بسیار آلوده نفتی و پتروشیمی شامل ترکیبات بنزنی و تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی فنولیک

-         حذف ترکیبات شیمیایی پیچیده ناشی از سموم فرآیند اکسیداسیون پیشرفته کشاورزی

-         پسابهای با COD بسیار بالا

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته علاوه بر تصفیه پساب، در فرایندهای حذف بو از بخار و گاز خروجی از صنایع و نیز پالایش تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی خاکهای آلوده به مواد شیمیایی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین می توان از این فرایند در شکست ماکرو اکسیداسیون آب ملکولهای غیر قابل تصفیه به روش بیولوژیکی در قالب یک فرایند پیش تصفیه استفاده نمود.

شرکت فران آمادگی تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون شیمیایی کامل در طراحی و ساخت تصفیه خانه های پساب در مقیاس پایلوت و صنعتی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته را دارد.

 بخش‌های دیگر