روش شیمیایی تصفیه پساب

اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پسابهای با آلودگی بالا و سمی تصفیه فاضلاب سمی

فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) یکی از فرایندهای موثر تصفیه پسابهای بسیار آلوده صنعتی و سمی است. تحقیقات بسیار گسترده ای در توسعه این فرایند در دهه اخیر درکشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است که ممکن است حتی فرایندهای مرسوم تصفیه پساب را در آینده به چالش بکشد. اگرچه روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی توانایی تصفیه طیف وسیعی از آلاینده های موجود در پساب های مختلف را دارا هستند ولی در مورد برخی از ترکیبات آلاینده، تصفیه بیولوژیکی کارایی ندارد.


 

فرایندهای مرسوم در تصفیه پساب تصفیه فاضلاب خاص های صنعتی در حذف و تجزیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی روش شیمیایی تصفیه پساب آلی ناتوان بوده و این ترکیبات فرایندهای اکسیداسیون تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون شیمیایی پیشرفته مراحل فرآیند اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب شیمیایی به دلیل سمیت بالا، اجتماع باکتریایی را از بین برده و در نتیجه فرایند بیولوژیکی تصفیه پساب را متوقف نموده یا کارایی آنرا کاهش می دهند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته فرایندی است شیمیایی و غیر انتخابی که با تولید رادیکالهای هیدروکسیل فرآیند اکسیداسیون در محل، و حمله این رادیکالها به ترکیبات شیمیایی موجود در روشهای اکسیداسیون پیشرفته پساب سریعاً منجر به اکسیداسیون و تجزیه آنها می گردد. این رادیکالها بسیار اکسید کننده بوده و طول عمر مزایای اکسیداسیون کمی دارند و لذا در محل تولید میگردند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته نه تنها در تصفیه پساب کاربرد تصفیه آب با روش اکسیداسیون دارد بلکه در تصفیه نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. حذف فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب کلیه باکتریها و ویروس ها از مهمترین دلایل استفاده از این فرایند در تصفیه نهایی آب می باشد.

رادیکالهای هیدروکسیل در یکی از فرایندهای زیر تولید میگردند:

-         ترکیب تابش تصفیه فاضلاب پیچیده ماورای بنفش و تزریق آب اکسیژنه

-         تزریق هم تصفیه فاضلاب پیچیده زمان آب اکسیژنه و گاز ازن

-         تزریق ازن تصفیه پیشرفته و جدید در کنار تابش ماورای مراحل فرآیند اکسیداسیون پیشرفته بنفش

-         فرایند فنتون ( تصفیه فاضلاب خاص تزریق آب اکسیژنه و نمک آهن به عنوان کاتالیست)

-         تابش ماورای بنفش در کنار بستر دی اکسید تیتانیوم

 

این فرایند در تصفیه پسابهای تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون پیچیده نظیر مزایای اکسیداسیون موارد ذیل قابل استفاده است:

-         تصفیه شیرابه زباله

-         حذف فلزات سنگین و رادیو اکتیو

-         پسابهای بسیار آلوده نفتی و پتروشیمی شامل ترکیبات بنزنی و روشهای اکسیداسیون فنولیک

-         حذف ترکیبات شیمیایی پیچیده ناشی از سموم تصفیه پیشرفته و جدید کشاورزی

-         پسابهای با COD بسیار بالا

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته علاوه بر تصفیه پساب، در فرایندهای حذف بو از بخار و گاز خروجی از صنایع و نیز پالایش تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون خاکهای آلوده به مواد شیمیایی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین می توان از این فرایند در شکست ماکرو اکسیداسیون آب ملکولهای غیر قابل تصفیه به روش بیولوژیکی در قالب یک فرایند پیش تصفیه استفاده نمود.

شرکت فران آمادگی تصفیه های جدید کامل در طراحی و ساخت تصفیه خانه های پساب در مقیاس پایلوت و صنعتی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته را دارد.

 بخش‌های دیگر