فرآیندهای اکسیداسیون

اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پسابهای با آلودگی بالا و سمی تصفیه فاضلاب سمی

فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) یکی از فرایندهای موثر تصفیه پسابهای بسیار آلوده صنعتی و سمی است. تحقیقات بسیار گسترده ای در توسعه این فرایند در دهه اخیر درکشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است که ممکن است حتی فرایندهای مرسوم تصفیه پساب را در آینده به چالش بکشد. اگرچه روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی توانایی تصفیه طیف وسیعی از آلاینده های موجود در پساب های مختلف را دارا هستند ولی در مورد برخی از ترکیبات آلاینده، تصفیه بیولوژیکی کارایی ندارد.


 

فرایندهای مرسوم در تصفیه پساب تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون اکسیداسیون پیشرفته تصفیه فاضلاب سمی شیمیایی اکسیداسیون آب های صنعتی در حذف و تجزیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی آلی ناتوان بوده و این ترکیبات روش شیمیایی تصفیه پساب شیمیایی به دلیل سمیت بالا، اجتماع باکتریایی را از بین برده و در نتیجه فرایند بیولوژیکی تصفیه پساب را متوقف نموده یا کارایی آنرا کاهش می دهند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته فرایندی است شیمیایی و غیر انتخابی که با تولید رادیکالهای هیدروکسیل اکسیداسیون آب در محل، و حمله این رادیکالها به ترکیبات شیمیایی موجود در تصفیه فاضلاب پیچیده پساب سریعاً منجر به اکسیداسیون و تجزیه آنها می گردد. این رادیکالها بسیار اکسید کننده بوده و طول عمر تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی کمی دارند و لذا در محل تولید میگردند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته نه تنها در تصفیه پساب کاربرد روش نوین تصفیه فاضلاب دارد بلکه در تصفیه نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. حذف مزایای اکسیداسیون کلیه باکتریها و ویروس ها از مهمترین دلایل استفاده از این فرایند در تصفیه نهایی آب می باشد.

رادیکالهای هیدروکسیل در یکی از فرایندهای زیر تولید میگردند:

-         ترکیب تابش فرآیند اکسیداسیون ماورای بنفش و تزریق آب اکسیژنه

-         تزریق هم تصفیه آب با روش اکسیداسیون زمان آب اکسیژنه و گاز ازن

-         تزریق ازن تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون شیمیایی در کنار تابش ماورای روش شیمیایی تصفیه پساب بنفش

-         فرایند فنتون ( مراحل فرآیند اکسیداسیون پیشرفته تزریق آب اکسیژنه و نمک آهن به عنوان کاتالیست)

-         تابش ماورای بنفش در کنار بستر دی اکسید تیتانیوم

 

این فرایند در تصفیه پسابهای اکسیداسیون آب پیچیده نظیر فرآیند اکسیداسیون پیشرفته موارد ذیل قابل استفاده است:

-         تصفیه شیرابه زباله

-         حذف فلزات سنگین و رادیو اکتیو

-         پسابهای بسیار آلوده نفتی و پتروشیمی شامل ترکیبات بنزنی و تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون فنولیک

-         حذف ترکیبات شیمیایی پیچیده ناشی از سموم تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون کشاورزی

-         پسابهای با COD بسیار بالا

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته علاوه بر تصفیه پساب، در فرایندهای حذف بو از بخار و گاز خروجی از صنایع و نیز پالایش فرآیندهای اکسیداسیون خاکهای آلوده به مواد شیمیایی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین می توان از این فرایند در شکست ماکرو تصفیه فاضلاب خاص ملکولهای غیر قابل تصفیه به روش بیولوژیکی در قالب یک فرایند پیش تصفیه استفاده نمود.

شرکت فران آمادگی اکسیداسیون آب کامل در طراحی و ساخت تصفیه خانه های پساب در مقیاس پایلوت و صنعتی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته را دارد.

 بخش‌های دیگر