مراحل فرآیند اکسیداسیون پیشرفته

اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پسابهای با آلودگی بالا و سمی تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون

فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) یکی از فرایندهای موثر تصفیه پسابهای بسیار آلوده صنعتی و سمی است. تحقیقات بسیار گسترده ای در توسعه این فرایند در دهه اخیر درکشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است که ممکن است حتی فرایندهای مرسوم تصفیه پساب را در آینده به چالش بکشد. اگرچه روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی توانایی تصفیه طیف وسیعی از آلاینده های موجود در پساب های مختلف را دارا هستند ولی در مورد برخی از ترکیبات آلاینده، تصفیه بیولوژیکی کارایی ندارد.


 

فرایندهای مرسوم در تصفیه پساب فرایندهای اکسیداسیون تصفیه های جدید پیشرفته اکسیداسیون آب در تصفیه آب و فاضلاب های صنعتی در حذف و تجزیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون آلی ناتوان بوده و این ترکیبات تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی شیمیایی به دلیل سمیت بالا، اجتماع باکتریایی را از بین برده و در نتیجه فرایند بیولوژیکی تصفیه پساب را متوقف نموده یا کارایی آنرا کاهش می دهند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته فرایندی است شیمیایی و غیر انتخابی که با تولید رادیکالهای هیدروکسیل فرآیند اکسیداسیون پیشرفته در محل، و حمله این رادیکالها به ترکیبات شیمیایی موجود در تصفیه فاضلاب خاص پساب سریعاً منجر به اکسیداسیون و تجزیه آنها می گردد. این رادیکالها بسیار اکسید کننده بوده و طول عمر تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون کمی دارند و لذا در محل تولید میگردند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته نه تنها در تصفیه پساب کاربرد فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته دارد بلکه در تصفیه نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. حذف فرآیند اکسیداسیون پیشرفته کلیه باکتریها و ویروس ها از مهمترین دلایل استفاده از این فرایند در تصفیه نهایی آب می باشد.

رادیکالهای هیدروکسیل در یکی از فرایندهای زیر تولید میگردند:

-         ترکیب تابش روشهای اکسیداسیون پیشرفته ماورای بنفش و تزریق آب اکسیژنه

-         تزریق هم فرآیند اکسیداسیون پیشرفته زمان آب اکسیژنه و گاز ازن

-         تزریق ازن روش شیمیایی تصفیه پساب در کنار تابش ماورای مزایای اکسیداسیون بنفش

-         فرایند فنتون ( فرآیندهای اکسیداسیون تزریق آب اکسیژنه و نمک آهن به عنوان کاتالیست)

-         تابش ماورای بنفش در کنار بستر دی اکسید تیتانیوم

 

این فرایند در تصفیه پسابهای تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون شیمیایی پیچیده نظیر تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی موارد ذیل قابل استفاده است:

-         تصفیه شیرابه زباله

-         حذف فلزات سنگین و رادیو اکتیو

-         پسابهای بسیار آلوده نفتی و پتروشیمی شامل ترکیبات بنزنی و فرآیند اکسیداسیون فنولیک

-         حذف ترکیبات شیمیایی پیچیده ناشی از سموم روشهای اکسیداسیون پیشرفته کشاورزی

-         پسابهای با COD بسیار بالا

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته علاوه بر تصفیه پساب، در فرایندهای حذف بو از بخار و گاز خروجی از صنایع و نیز پالایش مراحل فرآیند اکسیداسیون پیشرفته خاکهای آلوده به مواد شیمیایی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین می توان از این فرایند در شکست ماکرو تصفیه فاضلاب پیچیده ملکولهای غیر قابل تصفیه به روش بیولوژیکی در قالب یک فرایند پیش تصفیه استفاده نمود.

شرکت فران آمادگی روشهای اکسیداسیون کامل در طراحی و ساخت تصفیه خانه های پساب در مقیاس پایلوت و صنعتی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته را دارد.

 بخش‌های دیگر