مزایای اکسیداسیون

اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پسابهای با آلودگی بالا و سمی تصفیه فاضلاب پیچیده

فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) یکی از فرایندهای موثر تصفیه پسابهای بسیار آلوده صنعتی و سمی است. تحقیقات بسیار گسترده ای در توسعه این فرایند در دهه اخیر درکشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است که ممکن است حتی فرایندهای مرسوم تصفیه پساب را در آینده به چالش بکشد. اگرچه روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی توانایی تصفیه طیف وسیعی از آلاینده های موجود در پساب های مختلف را دارا هستند ولی در مورد برخی از ترکیبات آلاینده، تصفیه بیولوژیکی کارایی ندارد.


 

فرایندهای مرسوم در تصفیه پساب تصفیه پساب سمی های صنعتی در حذف و تجزیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون فرآیند اکسیداسیون آلی ناتوان بوده و این ترکیبات اکسیداسیون پیشرفته تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی شیمیایی به دلیل سمیت بالا، اجتماع باکتریایی را از بین برده و در نتیجه فرایند بیولوژیکی تصفیه پساب را متوقف نموده یا کارایی آنرا کاهش می دهند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته فرایندی است شیمیایی و غیر انتخابی که با تولید رادیکالهای هیدروکسیل تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون شیمیایی در محل، و حمله این رادیکالها به ترکیبات شیمیایی موجود در تصفیه پیشرفته و جدید پساب سریعاً منجر به اکسیداسیون و تجزیه آنها می گردد. این رادیکالها بسیار اکسید کننده بوده و طول عمر تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی کمی دارند و لذا در محل تولید میگردند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته نه تنها در تصفیه پساب کاربرد تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون دارد بلکه در تصفیه نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. حذف تصفیه پساب سمی کلیه باکتریها و ویروس ها از مهمترین دلایل استفاده از این فرایند در تصفیه نهایی آب می باشد.

رادیکالهای هیدروکسیل در یکی از فرایندهای زیر تولید میگردند:

-         ترکیب تابش اکسیداسیون پیشرفته ماورای بنفش و تزریق آب اکسیژنه

-         تزریق هم روشهای اکسیداسیون پیشرفته زمان آب اکسیژنه و گاز ازن

-         تزریق ازن تصفیه فاضلاب سمی در کنار تابش ماورای تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی بنفش

-         فرایند فنتون ( روشهای اکسیداسیون تزریق آب اکسیژنه و نمک آهن به عنوان کاتالیست)

-         تابش ماورای بنفش در کنار بستر دی اکسید تیتانیوم

 

این فرایند در تصفیه پسابهای مراحل فرآیند اکسیداسیون پیشرفته پیچیده نظیر تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی موارد ذیل قابل استفاده است:

-         تصفیه شیرابه زباله

-         حذف فلزات سنگین و رادیو اکتیو

-         پسابهای بسیار آلوده نفتی و پتروشیمی شامل ترکیبات بنزنی و روشهای اکسیداسیون فنولیک

-         حذف ترکیبات شیمیایی پیچیده ناشی از سموم تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون کشاورزی

-         پسابهای با COD بسیار بالا

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته علاوه بر تصفیه پساب، در فرایندهای حذف بو از بخار و گاز خروجی از صنایع و نیز پالایش مزایای اکسیداسیون خاکهای آلوده به مواد شیمیایی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین می توان از این فرایند در شکست ماکرو تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون ملکولهای غیر قابل تصفیه به روش بیولوژیکی در قالب یک فرایند پیش تصفیه استفاده نمود.

شرکت فران آمادگی روشهای اکسیداسیون پیشرفته کامل در طراحی و ساخت تصفیه خانه های پساب در مقیاس پایلوت و صنعتی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته را دارد.

 بخش‌های دیگر