تصفیه نهایی آب

تصفیه نهایی جهت تولید با کیفیت آب شرب

با توجه به تنوع کاربرد آب تصفیه شده، آب تولیدی توسط سیستم اسمز معکوس، قبل از تحویل به مصرف کننده تصفیه نهایی می گردد. آب تولید شده توسط غشاهای اسمز معکوس(Permeate) به دلیل حذف بیشتر یونهای دو ظرفیتی نسبت به تک ظرفیتی، دچار عدم تعادل میان یونهای کلسیم، منیزیم و بیکربنات در مقایسه با سدیم و کلرید میشود و در نتیجه پایداری مورد نیاز در نوع  و غلظت یونها را ندارد. 

 

یکی از راه حلهای رایج که جهت ثبات و تعادل یونها در آب تولیدی توسط سیستم اسمز معکوس اتخاذ شده است، تزریق دی اکسید کربن و آب آهک به آب میباشد. تزریق این مواد شیمیایی به آب تولیدی (Permeate) در هردو گذر سیستم اسمز معکوس، قبل از مخازن ذخیره آب تولیدی نهایی انجام میشود.

جهت تنظیم PH آب تولیدی توسط سیستم اسمز معکوس روشهای مختلفی وجود دارد از جمله:

-         تزریق دی اکسید کربن همزمان با عبور آب از بستر دولومیت

-         تزریق همزمان آب آهک و دی اکسیدکربن به آب

-         تزریق مواد شیمیایی کلراید کلسیم و بی کربناب سدیم به آب

کاربرد هر یک از روشهای یاد شده بنابر مشخصات، محل و فضای اختصاص داده شده متفاوت میباشد.

جدول زیر مزایا و معایب ومیزان تداول هریک از تلکنولوژیها را در صنعت نشان میدهد.

 

تکنولوژی

مزایا

معایب

کاربرد معمول

بستر دولومیت

·    قابلیت اطمینان بالا

·     نیاز به نگهداری پایین

·     هزینه سرمایه گذاری بالا

·   تأسیسات بزرگ نمک زدایی آب

·    پروژه های ترکیبی (حرارتی و اسمز معکوس)

تزریق آب آهک

·    هزینه سرمایه گذاری متوسط

·     افزایش کدورت آب بسته به کیفیت آب آهک تزریقی

·   تأسیسات بزرگ نمک زدایی آب

·   پروژه ههای ترکیبی (حرارتی و اسمز معکوس)

تزریق مواد شیمیایی

·    هزینه سرمایه گذاری پایین

·     هزینه بهره برداری بالا

·   تأسیسات کوچک نمک زدایی آب

 

شرکت فران طراح و سازنده پکیجهای پیش ساخته املاح زنی مجدد و خنثی سازی برای آب تولیدی از آب شیرین کن های صنعتی می باشد. تنظیم دقیق PH به همراه کنترل میزان املاح محلول با هدف حصول حداکثر کیفیت آب شرب مطابق با استاندارد سازمان بهداشت جهانی در ظرفیت های مختلف، به سهولت توسط سیستم های تصفیه نهایی شرکت فران قابل دستیابی است.

 بخش‌های دیگر