تصفیه نهایی فاضلاب - حذف فسفات

تصفیه نهایی فاضلاب - حذف فسفات

اشكال رايج فسفر در پساب عبارتند از يون اورتو فسفات، پلي فسفات مشتق از اسيد فسفريك و تركيبات آلي حاوي عنصر فسفر كه در اين بين، پلي فسفاتها بصورت جزيي در آب هيدروليز ميگردند. همچنين تجزيه باكتريايي تركيبات آلي حاوي فسفر منجر به توليد يون اورتو فسفات در پساب خواهد شد. اين تركيبات آلي محلول، صرفا توسط ته نشيني ثانويه قابل جدا سازي از جريان پساب خواهند بود.

با توجه به محتواي كربن و نيتروژن در جريان پساب خام و نيز فعاليت باكتريايي در داخل پساب، تا حدود 20 تا 40 درصد از محتواي فسفر پساب در قالب لجن قابل ته نشيني در كلاريفايرهاي ثانويه جدا سازي می شود. يون فسفر مورد اشاره در ساختار سلولي باكتري در حال رشد مشاركت نموده و لذا از حالت محلول به حالت نا محلول قابل ته نشيني درخواهد آمد.

همچنين يون اورتو فسفات طي فرايند انعقاد و لخته سازي با منعقد كننده هاي فلزي نظير آلومينيوم قابل حذف است. جهت حذف كامل فسفر نيز پس از عمليات ته نشيني ثانويه مي توان از فرايندهاي اولترافيلتراسيون، نانوفيلتراسيون و اسمز معكوس بهره گرفت.

استانداردهاي زيست محيطي حداكثر غلظت فسفر در جريان پساب تصفيه شده نهايي را در محدوده یک دهم تا 2 ميليگرم بر ليتر تعيين نموده اند.

شركت مهندسي فران با امكانات كامل آزمايشگاهي قادر به طراحي و ساخت سيستمهاي تصفيه نهايي جهت تصفيه و حذف فسفر در حد استانداردهای بین المللی و سازمان حفاظت از محیط زیست مي باشد.

 

 

تصفیه نهایی فاضلاب

 بخش‌های دیگر