مزیت حذف نیتران از فاضلاب

تصفیه نهایی فاضلاب - حذف نیترات مزایای حذف نیترات از فاضلاب

اشكال معمول نيتروژن در فاضلاب، نيتروژن آلي، آمونياك، نيتريت و نيترات هستند. تجزيه تركيبات آلي درون فاضلاب نيز منجر به افزايش غلظت آمونياك ميگردد. در شرايط بي هوازي، رشد باكتريهاي نيتريت ساز، منجر به مصرف آمونياك و توليد يون نيتريت و پس از آن نيترات خواهد شد. نيتروژن موجود در فاضلابها ناشي از فضولات انساني، شيرابه زباله و فاضلابهاي صنعتي خصوصا فاضلاب صنايع غذايي است.  

به طور تقريبي، ميزان چهل درصد از نيتروژن فاضلات خام در قالب آمونياك و الباقي ماهيتي آلي دارد. متوسط غلظت نيتروژن حدف نیترات از فاضلاب شهری در فاضلاب خام انساني در حدود 35 ميليگرم بر ليتر است. حدود پانزده درصد از نيتروژن درون فاضلاب حدف نیترات از پساب صنعتی خام، حدف نیترات از فاضلاب صنعتی با ته نشيني اوليه در قالب لجن اوليه از فاضلاب حذف ميگردد. با توجه به محتواي كربن و فسفر درون فاضلاب نیز حدود ده درصد از ميزان غلظت نيتروژن طي فرايند بيولوژيكي قابل حذف مي باشد.

ميزان باقيمانده حدف نیترات از پساب صنعتی نيتروژن كه بالغ بر 25 ميلي گرم در ليتر است ميبايست طي فرايند نيتريفيكاسيون، از حالت آمونياكي به حالت حدف نیترات از پساب صنعتی نيتريت و متعاقب آن نيترات تبديل گردد.

حضور نيترات نيز در درون فاضلاب و متعاقب آن وارد شدن حدف نیترات از فاضلاب صنعتی به آبهاي زيرزميني و منابع آّب شرب خطرات بهداشتي زيادي به دنبال دارد. در فرايند دنيتيريفيكاسيون با حضور حدف نیترات از فاضلاب شهری باكتريهاي هتروتروفيك در يك راكتور  قالبي بي هوازي داراي همزن در كف مخزن، نيترات موجود درون حدف نیترات از پساب صنعتی فاضلاب به گاز نيتروژن تبديل شده و دفع ميگردد. فرايند توليد گاز نيتروژن به صورت كنترل نشده درون كلاريفايرهاي حدف نیترات از فاضلاب شهری ثانويه منجر به پديده معروف توده اي شدن و شناور شدن مجدد لجن ته نشين می شود كه يكي از مشكلات حدف نیترات از پساب صنعتی رايج در تصفيه خانه هاي فاضلاب به دلیل بهره برداري ضعيف و غير اصولي است و منجر به افزايش كدورت در حدف نیترات از پساب صنعتی خروجي است.

فرايند بيولوژيكي به تنهايي قادر به حذف كامل نيتروژن از پساب نبوده و جهت جداسازي تصفیه فاضلاب با حذف نیترات صد در صد اين عنصر، لازم است پساب تصفيه شده پس از پيش تصفيه مناسب، توسط واحد اسمز معكوس و يا در صورت تصفیه فاضلاب با حذف نیترات لزوم فرايندهاي تبادل يون مورد تصفيه نهايي قرار گيرد.

شركت مهندسي فرايند و انرژي فران با امكانات حدف نیترات از پساب صنعتی كافي آزمايشگاهي و نرم افزارهاي طراحي، ‌قادر به طراحي و اجراي تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي، با رويكرد ضرورت حذف نیترات از پساب حذف كامل نيتروژن از جريان پساب تصفيه شده است.

 بخش‌های دیگر