آزمایش اسمز معکوس

نحوه عملکرد اسمز معکوس آزمایش اسمز معکوس

اسمز معکوس(Reverse osmosis) فرایندی است که در آن از فشار برای غلبه به فشار اسمزی و معکوس نمودن جریان اسمزی از طریق یک غشای نیمه‌تراوا(semi Permeable membrane) استفاده می‌شود. درک پدیده اسمز معکوس نیازمند تفهیم پدیده طبیعی اسمز است. به طور طبیعی انتقال جرم از محیط با غلظت بالاتر به محیط با غلظت پایین تر انجام می شود. فشار ایجاد شده در این فرایند فشار اسمزی نام دارد. در صورتیکه فشار بالاتری از فشار اسمزی به محلول در جهت عکس وارد شود. جهت جریان طبیعی اسمزی معکوس خواهد گردید و اسمز معکوس رخ می دهد. 

 

ایجاد پدیده اسمز معکوس بدون غشای نیمه تراوا ممکن نخواهد بود. غشای نیمه تراوا به محیط جدا کننده شرح فرآیند سیستم تصفیه آب اسمز معکوس یا غشایی اطلاق می شود که اجازه عبور برخی از اتمها و مولکول ها را از خود می دهد و از عبور برخی دیگر اسمز معکوس چیست از آنها ممانعت به عمل می آورد. وجود این خاصیت در غشای نیمه تراوا و درک پدیده اسمز معکوس، ایده شیرین عملکرد تصفیه اسمز معکوس سازی آبهای شور را به وجود آورد. شیرین سازی آب دریا و آبهای شور پرکاربردترین مصرف پدیده اسمز معکوس می آزمایش اسمز باشد.

برای تفهیم بهتر نحوه شیرین سازی آب دریا توسط پدیده اسمز معکوس فرض کنید دو ظرف، یکی حاوی شرح فرآیند سیستم تصفیه آب اسمز معکوس آب نمک و دیگری حاوی آب خالص توسط یک لوله به یکدیگر متصل شوند و هر دو دارای ارتفاع مساوی از آب و در چگونگی عملکرد اسمز معکوس یک سطح قرار داشته باشند. جهت برقراری تعادل در غلظت یونهای سدیم و کلراید از ظرف آب نمک، یونهای نمک آزمایش اسمز معکوس به صورت پدیده اسمز نفوذ مولکولی به ظرف آب خالص انتقال یافته تا تعادل غلظت بین هر دو ظرف برقرار گردد. اما اگر بین شرح فرآیند سیستم تصفیه آب اسمز معکوس این دو ظرف و در مسیر جریان آب یک غشاء قرار گیرد که فقط اجازه دهد مولکولهای آب از آن عبور کنند، یونهای نمک اجازه عبور نخواهند داشت. جهت برقراری تعادل در غلظت مطابق پدیده اسمز، آب خالص از ظرف خود به ظرف عملکرد تصفیه اسمز معکوس آب نمک انتقال می‌یابد و این عمل تا آنجا ادامه می‌یابد که ارتفاع آب در ظرف آب نمک افزایش می عملکرد سیستم اسمز معکوس یابد. این اختلاف سطح در حقیقت فشار اسمزی است. حال اگر فشار سطح در سمت آب نمک افزایش یابد، مسیر حرکت عملکرد سیستم اسمز معکوس آب از طرف آب نمک به ظرف آب عوض می شود. با افزایش فشار میزان جریان عبوری از غشای نیمه تراوا نیز افزایش عملکرد تصفیه اسمز معکوس می یابد. این مفهوم در تمامی آب شیرین کن های سرتاسر دنیا منجر به شیرین سازی روزانه میلیونها لیتر آب عملکرد سیستم اسمز معکوس دریا به آب شرب می شود. 

شرکت مهندسی فران توانایی ارائه سمینارهای آموزشی و کاربردی در زمینه اسمز معکوس آب مقطر طراحی، بهره برداری و نگهداری واحدهای آب شیرین کن اسمز معکوس را با استفاده از اساتید متخصص و کارآزموده چگونگی عملکرد اسمز معکوس در زمینه آب شیرین کن های صنعتی را دارا می باشد.

 

 

جهت کسب هرگونه اطلاع و سوال در مورد هزینه انواع پکیج اسمز معکوس، آب شیرین کن ها میزان تولید و عملکرد سیستم اسمز معکوس نحوه عملکرد و کاربرد آن در صنعت مربوط به حرفه یا محیط مورد نیاز خود با شماره ۸۸۸۸۸۹۳۸-۰۲۱ تماس حاصل فرمائید چگونگی عملکرد اسمز معکوس و یا با تلگرام 09333588429 در هر ساعت از شبانه روز مکاتبه نمایید.

 

 

 بخش‌های دیگر