تصفیه پساب کاغذ

تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی، بازیافت کاغذ و محصولات تصفیه فاضلاب دستمال کاغذی فایبری

تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی، بازیافت کاغذ و محصولات فایبری با هدف بازچرخانی آب و کاهش آسیب به محیط زیست یکی از نیازهای روز صنعت تصفیه فاضلاب در دنیا می باشد. فاضلاب خروجی از کارخانه های تولید یا بازیافت کاغذ و مشتقات فایبری، حاوی مقادیر بالایی از ذرات چوبی چسبنده(Steak) می باشد که فرایند بازچرخانی پساب تصفیه شده را به مشکلات زیادی همراه می کند. جداسازی موثر این ذرات معلق، یک از ملزومات اصلی تصفیه فاضلاب این صنایع و کاهش مشکلات مربوط به آن می باشد. استفاده از فرایند جذب، انعقاد و لخته سازی یکی از روشهای موثر در جداسازی و بازیافت این ترکیبات فایبری مزاحم در فاضلاب صنایع کاغذی است. 

تصفیه خانه فاضلاب صنایع کاغذ با هدف بازچرخانی و استفاده مجدد از آب نیازمند پشتوانه غنی مطالعات آزمایشگاهی است. یکی تصفیه فاضلاب دستمال کاغذی از مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد که استفاده از بنتونیت و مواد منعقد کننده مناسب در فرایند بازیافت آب از تصفیه فاضلاب کاغذ تصفیه تصفیه پساب کاغذ فاضلاب به روش جذب و انعقاد، توانایی کاهش قابل ملاحظه COD به میزان بازیافت آب از تصفیه فاضلاب کاغذ حدود 90 درصد، کاهش کدورت به میزان 99 درصد و کاهش ذرات معلق جامد به میزان 95 درصد را دارد. علاوه بر آن قطر متوسط ذرات معلق پس از این پساب کارخانه کاغذ فرایند از حدود 41 میکرومتر به حدود نیم میکرومتر کاهش پیدا می کند. البته میزان و نحوه استفاده از بتنونیت بازیافت آب از تصفیه فاضلاب کاغذ و مواد منعقد کننده وابسته به شرایط و کیفیت فاضلاب ورودی و نیازمند بهینه سازی شرایط فاضلاب کاغذ سازی عملیاتی است.  

کیفیت پساب تصفیه شده در فرایند جذب و انعقاد متأثر از شرایط عملیاتی و کیفیت فاضلاب ورودی به تصفیه فاضلاب دستمال کاغذی تصفیه خانه فاضلاب است. دما، PH، میزان تزریق مواد جاذب، منعقد کننده، سرعت و زمان چرخش میکسر در فرایند تصفیه از عوامل تأثیر گذار بر راندمان تصفیه و کاهش COD و کدورت فاضلاب است. یقیناً بهینه سازی شرایط عملیاتی فرایند متناسب با مشخصات کیفی فاضلاب ورودی در شرایط آزمایشگاهی بسیار متفاوت از شرایط واقعی در تصفیه فاضلاب دستمال کاغذی تصفیه خانه فاضلاب خواهد بود. 

منبع:

Bentonite Adsorption & Coagulation Treatment فاضلاب کاغذ سازی of Recycled Fiber Pulping Wastewater

 بخش‌های دیگر