������������ ������������������

تصفیه فاضلاب بیمارستانی و جداگانه از تصفیه فاضلاب شهری مقاله در مورد تصفیه آب و فاضلاب

فاضلاب بیمارستانی حاوی طیف گسترده تر و غنی تری از مواد دارویی نسبت به فاضلاب شهری می باشد، با این وجود، متاسفانه بدون انجام فرایند تصفیه فاضلاب، مستقیم به شبکه فاضلاب تخلیه می شوند. با توجه به این که مجتمع های تصفیه فاضلاب سنتی شهری به منظور تصفیه فاضلاب بیمارستانی طراحی نشده اند، جریان خروجی آنها حاوی آلاینده هایی است که برای آب های سطحی و زیرزمینی محیط زیست محل تخلیه آنها به شدت مخرب و خطر آفرین می باشد.

تصفیه فاضلاب به روش سنتی لجن فعال و موازی بر روی دو فاضلاب بیمارستانی مقاله در مورد تصفیه آب و فاضلاب و فاضلاب شهری انجام شده و بازدهی فرایند بر دفع فاضلاب بیمارستان خروجی آنها سنجیده شده است. با استفاده از شش عدد بیوفیلم دفع فاضلاب بیمارستان ماهیانه کولونیزه شده بر روی جریان خروجی فاضلاب شهری و فاضلاب بیمارستانی، موارد زیر مشخص گردید:

·        مواد دارویی دفع فاضلاب بیمارستان بازدهی جذب بالاتری در تصفیه فاضلاب بیمارستانی دارند.

·        خروجی فاضلاب فاضلاب بیمارستان مقاله در مورد تصفیه آب و فاضلاب تصفیه شده بیمارستانی، همچنان حاوی غلظت قابل توجهی از مواد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان دارویی است.

·        ساختار بیوفیلم رشد داده شده برای فاضلاب بیمارستان دو فاضلاب مورد بررسی نشان از تفاوت ساختار آنها دارد.

·        بیوفیلم رشد داده شده در خروجی تصفیه فاضلاب بیمارستانی دارای رشد کمتر و تنوع کمتری نسبت به مقاله تصفیه فاضلاب بیوفیلم رشد داده شده در خروجی تصفیه فاضلاب شهری است.

·        با توجه دفع فاضلاب بیمارستان به نتایج بررسی، مشخص گردید تصفیه جداگانه و طراحی خاص فرایندی برای تصفیه فاضلاب بیمارستانی مورد نیاز است.

 

منبع:

Separate treatment of hospital and urban wastewaters تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان

 بخش‌های دیگر