���������� ���� �������� ���������� ���� �� ������������

تصفیه فاضلاب بیمارستانی و جداگانه از تصفیه فاضلاب شهری استاندارد خروجی فاضلاب بیمارستان

فاضلاب بیمارستانی حاوی طیف گسترده تر و غنی تری از مواد دارویی نسبت به فاضلاب شهری می باشد، با این وجود، متاسفانه بدون انجام فرایند تصفیه فاضلاب، مستقیم به شبکه فاضلاب تخلیه می شوند. با توجه به این که مجتمع های تصفیه فاضلاب سنتی شهری به منظور تصفیه فاضلاب بیمارستانی طراحی نشده اند، جریان خروجی آنها حاوی آلاینده هایی است که برای آب های سطحی و زیرزمینی محیط زیست محل تخلیه آنها به شدت مخرب و خطر آفرین می باشد.

تصفیه فاضلاب به روش سنتی لجن فعال و موازی بر روی دو فاضلاب بیمارستانی پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان و فاضلاب شهری انجام شده و بازدهی فرایند بر پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان خروجی آنها سنجیده شده است. با استفاده از شش عدد بیوفیلم مقاله در مورد تصفیه آب و فاضلاب ماهیانه کولونیزه شده بر روی جریان خروجی فاضلاب شهری و فاضلاب بیمارستانی، موارد زیر مشخص گردید:

·        مواد دارویی دفع فاضلاب بیمارستان بازدهی جذب بالاتری در تصفیه فاضلاب بیمارستانی دارند.

·        خروجی فاضلاب پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان دفع فاضلاب بیمارستان تصفیه شده بیمارستانی، همچنان حاوی غلظت قابل توجهی از مواد دفع فاضلاب بیمارستان دارویی است.

·        ساختار بیوفیلم رشد داده شده برای استاندارد خروجی فاضلاب بیمارستان دو فاضلاب مورد بررسی نشان از تفاوت ساختار آنها دارد.

·        بیوفیلم رشد داده شده در خروجی تصفیه فاضلاب بیمارستانی دارای رشد کمتر و تنوع کمتری نسبت به فاضلاب بیمارستان بیوفیلم رشد داده شده در خروجی تصفیه فاضلاب شهری است.

·        با توجه پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان به نتایج بررسی، مشخص گردید تصفیه جداگانه و طراحی خاص فرایندی برای تصفیه فاضلاب بیمارستانی مورد نیاز است.

 

منبع:

Separate treatment of hospital and urban wastewaters دفع فاضلاب بیمارستان

 بخش‌های دیگر