تبدیل فاضلاب به آب

مقایسه هزینه سرمایه گذاری و هزینه بهره برداری تصفیه آب تصفیه فاضلاب و بازچرخانی و بازچرخانی آب در چهار سناریوی مختلف (هفت فاضلاب بازچرخانی گزینه) از فاضلاب

بازچرخانی آب می تواند بالابردن ضریب اطمینان تامین آب شرب از تصفیه فاضلاب را در پی داشته باشد. طبق مطالعات انجام شده و پیش بینی های مطرح شده بر اساس آن، در مناطق کم آب با جمعیت کم تا متوسط درگیری هایی رخ می دهند که تا سال 2025 میلادی بسیار محتمل بوده ولی متاسفانه به دلیل کسری اطلاعات از نقطه نظر هزینه های مرتبط برای بازچرخانی آب شرب در این مناطق، تصمیم گیری های کلان و منطقه ای برای جستجو بین راه حل ها و گزینه های مختلف مناسب جهت جلوگیری از ایجاد درگیری و مدیریت بحران، به سختی امکان پذیر بوده است. این مطالعه با هدف بسترسازی جهت تصمیم گیری مدیریتی به منظور بازچرخانی آب شرب در مناطق کم بارش با جمعیت کم تا متوسط از طریق سناریوهای مختلف موجود کنونی، ارائه شده است.

تصفیه فاضلاب با هدف بازچرخانی آب شرب به تصفیه فاضلاب و بازچرخانی روش مستقیم و غیر مستقیم گزینه هایی در دسترس جهت تولید قابل توجه آب تصفیه فاضلاب و بازچرخانی شرب از فاضلاب ضد عفونی شده می باشند. در فرایند بازچرخانی آب به روش غیر مستقیم، خروجی پلنت تصفیه فاضلاب برای بازچرخانی آب از فاضلاب مدت زمان مشخصی در مخزن ماند نگهداری شده و سپس به پلنت تصفیه جهت تامین آب شرب پمپ می شود. در تصفیه فاضلاب به آب فرایند بازچرخانی آب به روش مستقیم، مخزن ماند وجود نداشته و تصفیه فاضلاب با هدف بازچرخانی آب شرب می تواند بازچرخانی آب از فاضلاب در دو پلنت جداگانه تصفیه فاضلاب پیش از پلنت تولید آب شرب و یا در یک پلنت یکپارچه با فرایند پیشرفته بازچرخانی آب از فاضلاب صورت پذیرد.

بازچرخانی آب شرب به روش غیر مستقیم در نقاط مختلف دنیا وجود داشته و با اینکه این روش تبدیل فاضلاب به آب احتمال ریسک آلودگی آب را به کمک رقیق سازی و فرایندهای تصفیه اضافی بیولوژیکی و فیزیکی، کاهش می دهد، تصفیه فاضلاب به آب به دلیل وجود مخزن ماند، در معرض آلودگی مجدد آب قرار داشته و هزینه و انرژی صرف شده برای آن تا حدی از تصفیه فاضلاب و بازچرخانی دست می رود و بازدهی آن به دلیل نیاز برای تصفیه دوباره، کاهش می یابد. به نظر می رسد بازچرخانی آب شرب به روش غیر مستقیم گران تر از زوش مستقیم باشد. گرچه برآورد دقیق این امر نیازمند تسلط بر فاکتورهای مختلف محلی بازچرخانی آب از فاضلاب خواهد داشت.

بسته به مشخصات شیمیایی و ترکیب فاضلاب ورودی جهت فرایند بازچرخانی آب شرب در فاضلاب بازچرخانی مناطق مختلف (میکروب، باکتری، شوری و ...) سناریوهای مختلف زیر تعریف شده و برآورد هزینه سرمایه گذاری و تصفیه فاضلاب و بازچرخانی بهره برداری با عمر 20 سال برای پلنت، صورت گرفته است:

 

سناریو 1: خرید آب شرب

سناریو 2: بازچرخانی بازچرخانی آب از فاضلاب آب شرب به روش غیر مستقیم (با دو گزینه تصفیه فاضلاب و بازچرخانی تصفیه پیشرفته)

          2-1: میکرو تصفیه فاضلاب به آب فیلتراسیون اولیه + تصفیه فاضلاب به آب اسمز معکوس + اشعه ماوراء بازچرخانی آب از فاضلاب بازچرخانی آب از فاضلاب بنفش

          2-2: میکرو تصفیه فاضلاب به آب فیلتراسیون اولیه + ازن زنی + فیلتر کربن فعال تصفیه فاضلاب به آب + اشعه ماوراء بنفش

سناریو 3: بازچرخانی آب شرب به روش مستقیم (با دو گزینه تصفیه پیشرفته)

          3-1: میکرو فاضلاب بازچرخانی فیلتراسیون اولیه + اسمز معکوس + اشعه ماوراء بنفش

          3-2: میکرو فیلتراسیون اولیه + ازن زنی + فیلتر کربن فعال + اشعه ماوراء بنفش

سناریو 4: بازچرخانی آب شرب به روش مستقیم (با دو گزینه تصفیه پیشرفته)      

          4-1: میکرو فاضلاب بازچرخانی فیلتراسیون اولیه + اسمز معکوس + اشعه ماوراء بنفش

          4-2: میکرو فاضلاب بازچرخانی فیلتراسیون اولیه + ازن زنی + فیلتر کربن فعال + اشعه ماوراء بنفش

 هزینه ها به شرح نمودار زیر بوده است:

منبع:

The costs of direct تصفیه فاضلاب و بازچرخانی and indirect potable water reuse

 بخش‌های دیگر