خدمات مهندسی

خدمات مهندسی پایه و تفصیلیخدمات مهندسی پروژه

پیش از ساخت یک واحد صنعتی یا پکیجهای مختلف فرایندی، مطالعات متعدد مهندسی و تخصصهای گوناگونی متناسب با نوع واحد صنعتی مورد نیاز می باشد که مهمترین آنها به شرح ذیل می باشند:

-         فرایند

-         تجهیزات ثابت

-         تجهیزات دوار

-         ابزار دقیق

-         پایپینگ

-         کارهای سازهای و عمرانی

-         سیستم کنترل و برنامه ریزی PLC

-         برآورد و کنترل پروژه

فعالیتهای فوق در قالب دپارتمان مهندسی و کنترل پروژه در شرکت فران متناسب با مشخصات فنی و استانداردهای مورد تأیید هر پروژه انجام میگردد.

با توجه به طبیعت و نوع هر پروژه، مطالعات مهندسی شامل موارد ذیل بوده ولی محدود به عناوین ذیل نمیباشد:

1- طراحی پایه:

-         مطالعات پایه فرایندی( موازنه جرم و انرژی، جریان فرایند و ... ) و نقشه جانمایی اولیه

-         تهیه مدرک PFD

-         تدوین مشخصات فنی پروژه(SPEC)

-         تدوین مشخصات کیفی جریانهای خروجی و ورودی  اصلی

-         تهیه P&ID اولیه پروژه

-         تدوین سیاست ایمنی و کنترل سیستم

-         تعریف سیستم کنترل و ادوات ایمنی

طراحی پایه بر مبنای انتگراسیون فرایند اصلی با پکیج های فرایندی انجام می شود.  

2-مهندسی فید(FEED)

-         تهیه و تدوین برگه های مشخصات فنی(Datasheet) برای پکیج ها و تجهیزات اصلی با توجه به مهندسی پایه و کدها و استاندارهای پروژه

-         محاسبات مربوط به مبدلهای حرارتی

-         تهیه MR برای تجهیزات و پکیج های مختلف پروژه با توجه به برگه های اطلاعات فنی

-         تدقیق P&ID اولیه

-         ترسیم پلات پلان دقیق پروژه و تعریف نواحی خطر(Hazardous Area) در پروژه

-         ترسیم نقشه جانمایی پکیج ها و تجهیزات تعیین کننده

-         انجام کلیه مقدمات مربوط به خرید تجهیزات و پکیج های اصلی پروژه

3-مهندس تفصیلی

-         خریداری پکیج ها و تجهیزات اصلی به همراه بالک متریال

-         مهندسی تفصیلی مبدل های حرارتی

-         نهایی سازی مدرک P&ID  جهت ساخت

-         تهیه نقشه جزییات پایپینگ شامل نقشههای ایزومتریک و محاسبات تنش و ساپورتینگ

-         مهندسی تفصیلی کارهای سازه ای و عمرانی

-         مدیریت مدارک مهندسی پیمانکاران دست دوم

-         مدیریت زمان و هزینه پروژه

-         برنامه ریزی و تهیه رویه پیش راه اندازی، راه اندازی و بهره برداری

توانایی و قابلیت انجام کلیه فعالیتهای مهندسی فوق در سه بخش مهندسی پایه، فید و مهندسی تفصیلی متناسب با نوع و حجم پروژه در زمینه های فعالیت شرکت فران وجود دارد.

 بخش‌های دیگر