شستشوی شیمیایی UF

شستشوی شیمیایی UF

سطوح ممبرانهاي UF (اولترافيلتراسيون) در معرض گرفتگي (fouling) مواد ورودي همراه آب خام نظير ذرات معلق نامحلول، كلوئيدها، مواد آلي و بيولوژيكي مي باشد. تجمع مواد روي سطح ممبران منجر به كاهش جريان عبوري از ممبران و افزايش فشار مورد نياز براي فيلتراسيون(TMP) مي شود. گرفتگي روي سطح ممبران ممكن است تا اندازه اي افزايش يابد كه شستشوي معكوس براي پاك نمودن آلاينده ها مؤثر واقع نشود. در اين مواقع شستشويي شيميايي (CIP) ممبران ها اجتناب ناپذير است.

اندازه گيري و جمع آوري اطلاعات عملياتي قبل، حين و پس از شستشوي شيميايي جهت ارزيابي تأثير CIP و زمانبندي عمليات حائز اهميت است. زمان مناسب براي شروع عمليات شستشوي شيميايي توسط سازندگان ممبرانهاي UF توصيه مي شود. ولي به طور كلي شستشوي شيميايي ممبرانها در صورت وقوع يك يا دو نشانه زير مشخص مي شود.

  • كاهش قابل ملاحظه تراوش پذیری ممبران
  • افزايش قابل ملاحظه فشارمورد نياز(TMP)

توجه: در صورت افزايش فشار عملياتي(TMP) به حداكثر فشار مجاز ممبرانها، شستشوي شيميايي ضرورت فوري پيدا ميكند.

تأثير شستشوي شيميايي ممبرانهاي UF در صورتي حداكثر می شود كه محلول و روش علميات شستشو متناسب با نوع گرفتگي مهندسي و تعيين شده باشد. بنابراين بررسي و تعيين نوع گرفتگي پيش از شروع عمليات CIP بسيار حائز اهميت است.

شرکت مهندسي فران با تكيه بر تجربه و تخصص كارشناسان با تجربه، مشاورههاي تخصصي در زمینه نگهداری و شستشوی شیمیایی ممبرانهای UF را ارائه مي نمايند.

بهترين فاكتور جهت دستيابي به حداكثر كارايي عمليات شستشو، استفاده از محلول شيميايي مناسب و مؤثر ميباشد. شركت مهندسي فران با بهرهگيري از تجارت بهره برداري و اطلاعات آزمايشگاهي محلولهاي مناسب براي شستشوي شيميايي(CIP Solution) ممبرانهاي UF را متناسب با ملزومات توليد كنندگان ممبران، پيشنهاد و تأمين مي نمايد. 

 بخش‌های دیگر