تصفیه روغن صنعتی

فیلتراسیون روغن و روان کننده های صنعتی پکیج تصفیه روغن نفتی

شرکت فران سازنده و تأمین کننده پکیج های فیلتراسیون روغن جهت کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. فیلتراسیون انواع مختلف روغنهای صنعتی شامل روغن توربین، روغنهای هیدرولیک و روان کننده ها در صنایع مختلف در محدوده های وسیع ویسکوزیته و دمای عملکرد با استفاده از پکیج های فیلتراسیون روغن میسر می شود. شرکت فران با بهره گیری از فیلترهای اروپایی پکیج های تصفیه روغن را در ظرفیتهای مختلف جهت مصارف screening و خالص سازی طراحی و تأمین می نماید.

 

1

تصفيه روغن به منظور محافظت از تجهيز روغن كاري شده با هدف جذب آلايندهها و مواد معلق زايد طراحي پالایش روغن صنعتی و اجرا ميگردد يا با هدف افزايش طول عمر فیلتراسیون روغن نفت و گاز كاري سيال روغن كاري انجام ميشود. تصفیه روغن در دو سطح جداسازی پالایش روغن صنعتی ذرات معلق(Screening) و تمیزکاری عمقی یا خالص سازی(Cleaning) انجام میشود.  

تصفيه سطح اول پکیج تصفیه روغن نفتی فیلتراسیون روغن نفت و گاز (Primary Filtration) معمولاً به منظور حفاظت از تجهيز و توسط خود سازنده تجهيز و روي آن نصب ميگردد. پالایش روغن صنعتی اين نوع فیلتر روغن نفتی تصفيه روغن در اكثر موارد از نوع Full Flow بوده و براي جذب ذرات معلق بزرگتر( معمولاً بزرگتر از فیلتر روغن نفتی 25µm) طراحي و نصب ميگردد. اين نوع سيستم تصفيه بر روي مدار روغن كاري تجهيز و روي لوله تحت تصفیه روغن صنعتی فشار رفت يا برگشت به محل مورد نظر روغن كاري (ياتاقانها و ...) نصب ميگردد. فيلتري كه در اين نوع سيستم تصفيه بر كار برده ميشود تخلخل زيادي داشته و به مرور با آلايندهها اشباع ميگردد.

تصفيه سطح دوم پالایش روغن صنعتی (Secondary Filter) براي افزايش طول عمر روغن به سطح تميز كردن آن طراحي شده است. به اين روش فیلتر روغن نفتی ، خالصسازي پالایش روغن صنعتی روغن نيز گفته ميشود. مزيت خالص سازي روغن نه تنها در افزايش طول عمر روغن بلكه در افزايش طول عمر تجهيز، به وسيله استفاده پالایش روغن صنعتی از روغن فیلتر روغن نفتی بدون آلودگي است. معمولاً تصفيه سطح دوم به عنوان تصفیه روغن صنعتی محصولي اضافي و پس از فیلتر روغن نفتی خريد محصول اصلي به صورت Off-line و خارج از حلقه روغن كاري اصلي ارائه ميشود. اين نوع تصفيه قابليت خالصسازي پکیج تصفیه روغن نفتی روغن تا پايينترين (پاكترين) سطوح در استاندارد ISO را دارد كه در اين زمينه تصفيه سطح اول بسيار ضعيف ميباشد. به عنوان مثالهايي از روش گريز از مركز، مغناطيسي، جذب آب به وسيله خلا، depth filter media و Full flow filter media اشاره نمود.

از نظر اقتصادي، تصفيه سطح اول باعث حفاظت از سرمايه پالایش روغن صنعتی گذاري تجهيز شده و تصفيه سطح دوم در راستاي ارتقاء و بهینه سازی بازگشت سرمايه تجهيز و بازگشت سرمايهگذاري فیلتر روغن نفتی در تعویض روغن ميگردد. با توجه به روند افزايش قيمت تجهيزات، هزينههاي ناشي از تعميرات، تعويض روغن پکیج تصفیه روغن نفتی و خسارتهاي زماني ناشي از خارج كردن تجهيز از سيكل كاري، اضافه كردن يك پكيج تصفيه سطح دوم به عنوان تصميمي هوشمندانه ميتواند كمك شاياني از لحاظ مسائل مديريتي و مالي باشد.

مقايسه دو روش تصفيه پالایش روغن صنعتی سطح دوم Full flow و Depth

گزينهها و روش هاي گوناگوني براي تصفيه سطح دوم روغن وجود دارد و از اين فیلتراسیون روغن نفت و گاز بين، دو روش تصفيه Full flow و Depth پركاربردترين آنها می باشد. تصفیه روغن صنعتی در هر دو روش روغن از درون فيلتر عبور تصفیه روغن صنعتی ميكند ولي چگونگي عبور روغن براي جذب آلايندههاي آن توسط تصفیه روغن صنعتی فيلتر متفاوت است. در روش تصفيه Full flow روغن به طور مستقيم از درون فيلتر عبور ميكند. نوع فيلتر استفاده شده در اين روش، فيلتر Pleated است. اين تصفیه روغن صنعتی نوع فيلتر تنها اجازه عبور ذراتي را ميدهد که از اندازه خلل و فرج های فيلتر كوچكتر باشند و ذرات بزرگتر تصفیه روغن صنعتی پشت آن متوقف و كم كم انباشته ميشوند. تصفیه روغن صنعتی به خاطر اين فلسفه كاركردي، ميزان دبي عبوري از فيلتر محدود پکیج تصفیه روغن نفتی مي باشد.

فيلترهاي Pleated در دو نوع فيلترهاي سلولزي و فيلترهاي ميكروفايبرگلاس ارائه ميشوند. فيلترهای ميكرو فايبرگلاس فيلترهاي تركيبي بوده كه نسبت به نوع سلولزي، سطح بالاتري از فيتراسيون را امکان پکیج تصفیه روغن نفتی پذیر مينمايند. روش تصفيه سطح دوم Full flow Depth از فيلترهاي رول شده استفاده ميكند. در اين روش روغن از فيلتر عبور نميكند بلكه در راستاي درزهاي فيلترهاي رول شده  و به صورت محوری جريان مييابد. فیلتر روغن نفتی معمولاً فيلترها از جنس سلولزي با مقاومت بالا بوده كه قبل از رول شدن نازك ميشوند تا عملکرد بهتری داشته فیلتر روغن نفتی و بازدهی فیلتراسیون افزایش یابد. اين نوع فيلتر اجازه خالص سازي روغن تا سطوح پایین پاک سازی استاندارد تصفیه روغن صنعتی ISO را تأمين ميكنند. اين نوع فيلترها امكان حبس آب معلق در روغن را داشته و نسبتاً ارزان ميباشند. پکیج تصفیه روغن نفتی به دليل اينكه اين نوع فيلتر نسبت به انواع ديگر فيلتر حاوي مقدار بيشتري مواد متخلخل جذب كننده ميباشد، تصفیه روغن صنعتی داراي توانايي جذب و نگهداري مقدار قابل توجهي آب و ذرات معلق درون روغن را دارد.

هر دو روش Axial flow Depth و Full flow داراي مزيتها و معایبی هستند كه در جدول زير به اختصار ذكر شده است:

نوع فیلتر

مزایا

معایب

فیلتر سلولزی Depth

·        سطح پایین پالایش روغن صنعتی پاک سازی

·        قیمت کم پکیج تصفیه روغن نفتی نسبت به بازده بالا

·        ظرفیت بالای تجمیع ذرات تصفیه روغن صنعتی معلق

·        جذب آب غیر محلول

·        دبی پایین

·        غیر مناسب فیلتر روغن نفتی برای ISO 680  و بالاتر.

 

فیلتر میکروفایبرگلاس فیلتر روغن نفتی Full Flow

·        سطح پاک فیلتر روغن نفتی سازی نسبتا پایین

·        دبی های تصفیه روغن صنعتی بالا

·        قابل استفاده فیلتر روغن نفتی برای ویسکوزیته بالا

·        قیمت بالاتر فیلتراسیون روغن نفت و گاز نسبت به نوع سلولزی

·        ظرفیت کمتر تصفیه روغن صنعتی تجمیع ذرات معلق نسبت به فیلتر Depth

·        عدم توانایی تصفیه روغن صنعتی در جذب آب غیر محلول

 

 

انتخاب روش فیلتراسیون

انتخاب روش مناسب فیلتراسیون روغن نفت و گاز برای تصفیه و فیلتراسیون روغن وابسته به عوامل مختلف نظیر ویسکوزیته روغن، دماي كاري، نوع پکیج تصفیه روغن نفتی روغن، نوع آلايندگي، سطح آلودگي، سرعت ايجاد آلودگي در روغن، نوع تجهيز، محدوديتهاي محيطي می باشد. جدول زیر انواع مختلف روشهای فیلتراسیون و کاربردهای آن را نشان می دهد.

نوع فیلتراسیون

شرح

مثال

Media Based

این سیستم ها تصفیه روغن صنعتی با استفاده از یکی از دو روش Full Flow یا Depth خالص سازی روغن فیلتراسیون روغن نفت و گاز را انجام می دهند.

1)      سیستم off-line و جانبی پکیج تصفیه روغن نفتی که به طور دائم به تجهیز متصل است.

2)      گاری های فیلتراسیون

3)      پکیج های تصفیه روغن صنعتی پالایش روغن صنعتی پالایش روغن صنعتی فیلتراسیون

مغناطیسی

این سیستم با فیلتر روغن نفتی استفاده از آهن ربا، ذرات دارای آهن که قابلیت قطبیده شدن را دارند پالایش روغن صنعتی را جذب و جمع می کند.

1)      آهنرباهای on-line روی سیستم پالایش روغن صنعتی روغن کاری سطح اول

2)      کارتریج های مغناطیسی

3)      پلاگ های پکیج تصفیه روغن نفتی مغناطیسی در مخازن

Coalescing

در این نوع پالایش روغن صنعتی از سیستم ها از روش های برای انباشت مولکول های آب و خروج آن توسط جاذبه زمین استفاده می شود. همزمان برای خاص سازی روغ از یکی از دو روش Full Flow یا Depth استفاده می شود.

1)      اتاقک ایزوله Coalescing

2)      اتاقک Coalescing متصل به کارتریج فیلتر

3)      پکیج Coalescing برای دبی های بالا

گریز از مرکز

این سیستم ها از یک ظرف چرخان یا دیسک برای جداسازی آب یا آلاینده های جامد معلق از روغن بهره می برند. همزمان از روش گرمایش یا Full Flow برای خالص سازی روغن نیز استفاده می کنند.

1)      پکیج های گریز از مرکز. این سیستم ها معمولا ابعاد بزرگی داشته پالایش روغن صنعتی و توسط شرکت های پیمانکاری و به صورت اجاره ای در سایت مورد استفاده قرار می گیرند.

آب زدایی در پالایش روغن صنعتی خلا

این سیستم از خلا برای جدا کردن آب در روغن استفاده می کند. این روش نه تنها برای جدا کردن آب های آزاد و معلق در روغن بلکه برای آب محلول نیز مناسب است. پکیج تصفیه روغن نفتی این سیستم از روش Full Flow یا Depth برای خالص سازی روغن استفاده می نماید.

1)      پکیج های آب زدایی در خلا. در انواع نصب شده قابل حمل روی ترولی و یا به پالایش روغن صنعتی صورت پکیج های بزرگ، بازه زیادی از دبی حجمی کم تا زیاد را تصفیه می کنند.

 

 

شرکت مهندسی فران پالایش روغن صنعتی طراحی و ساخت انواع پکیجهای فیلتراسیون روغن را در ظرفیتهای مختلف از 1000 فیلتر روغن نفتی لیتر بر ساعت تا 45 مترمکعب بر ساعت، مناسب برای محیط های امن(safe area) و محیطهای حاوی گازهای مشتعل شونده(Hazardous Area) انجام می دهد. این پکیج ها با توجه به نیازمندی مشتریان و کارفرمایان با هدف جداسازی پکیج تصفیه روغن نفتی ذرات معلق، جداسازی آب، اسید و ناخالصی های دیگر برای محدوده وسیعی از ویسکوزیته روغن قابل تأمین می پکیج تصفیه روغن نفتی باشد. 

 

 بخش‌های دیگر