پکیج تصفیه روغن نفتی

فیلتراسیون روغن و روان کننده های صنعتی فیلتراسیون روغن نفت و گاز

شرکت فران سازنده و تأمین کننده پکیج های فیلتراسیون روغن جهت کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. فیلتراسیون انواع مختلف روغنهای صنعتی شامل روغن توربین، روغنهای هیدرولیک و روان کننده ها در صنایع مختلف در محدوده های وسیع ویسکوزیته و دمای عملکرد با استفاده از پکیج های فیلتراسیون روغن میسر می شود. شرکت فران با بهره گیری از فیلترهای اروپایی پکیج های تصفیه روغن را در ظرفیتهای مختلف جهت مصارف screening و خالص سازی طراحی و تأمین می نماید.

 

1

تصفيه روغن به منظور محافظت از تجهيز روغن كاري شده با هدف جذب آلايندهها و مواد معلق زايد طراحي فیلتراسیون روغن نفت و گاز و اجرا ميگردد يا با هدف افزايش طول عمر فیلتراسیون روغن نفت و گاز كاري سيال روغن كاري انجام ميشود. تصفیه روغن در دو سطح جداسازی پکیج تصفیه روغن نفتی ذرات معلق(Screening) و تمیزکاری عمقی یا خالص سازی(Cleaning) انجام میشود.  

تصفيه سطح اول فیلتر روغن نفتی تصفیه روغن صنعتی (Primary Filtration) معمولاً به منظور حفاظت از تجهيز و توسط خود سازنده تجهيز و روي آن نصب ميگردد. فیلتراسیون روغن نفت و گاز اين نوع تصفیه روغن صنعتی تصفيه روغن در اكثر موارد از نوع Full Flow بوده و براي جذب ذرات معلق بزرگتر( معمولاً بزرگتر از فیلتراسیون روغن نفت و گاز 25µm) طراحي و نصب ميگردد. اين نوع سيستم تصفيه بر روي مدار روغن كاري تجهيز و روي لوله تحت تصفیه روغن صنعتی فشار رفت يا برگشت به محل مورد نظر روغن كاري (ياتاقانها و ...) نصب ميگردد. فيلتري كه در اين نوع سيستم تصفيه بر كار برده ميشود تخلخل زيادي داشته و به مرور با آلايندهها اشباع ميگردد.

تصفيه سطح دوم فیلتراسیون روغن نفت و گاز (Secondary Filter) براي افزايش طول عمر روغن به سطح تميز كردن آن طراحي شده است. به اين روش فیلتر روغن نفتی ، خالصسازي فیلتراسیون روغن نفت و گاز روغن نيز گفته ميشود. مزيت خالص سازي روغن نه تنها در افزايش طول عمر روغن بلكه در افزايش طول عمر تجهيز، به وسيله استفاده پکیج تصفیه روغن نفتی از روغن تصفیه روغن صنعتی بدون آلودگي است. معمولاً تصفيه سطح دوم به عنوان فیلتراسیون روغن نفت و گاز محصولي اضافي و پس از فیلتراسیون روغن نفت و گاز خريد محصول اصلي به صورت Off-line و خارج از حلقه روغن كاري اصلي ارائه ميشود. اين نوع تصفيه قابليت خالصسازي فیلتر روغن نفتی روغن تا پايينترين (پاكترين) سطوح در استاندارد ISO را دارد كه در اين زمينه تصفيه سطح اول بسيار ضعيف ميباشد. به عنوان مثالهايي از روش گريز از مركز، مغناطيسي، جذب آب به وسيله خلا، depth filter media و Full flow filter media اشاره نمود.

از نظر اقتصادي، تصفيه سطح اول باعث حفاظت از سرمايه تصفیه روغن صنعتی گذاري تجهيز شده و تصفيه سطح دوم در راستاي ارتقاء و بهینه سازی بازگشت سرمايه تجهيز و بازگشت سرمايهگذاري فیلتر روغن نفتی در تعویض روغن ميگردد. با توجه به روند افزايش قيمت تجهيزات، هزينههاي ناشي از تعميرات، تعويض روغن فیلتراسیون روغن نفت و گاز و خسارتهاي زماني ناشي از خارج كردن تجهيز از سيكل كاري، اضافه كردن يك پكيج تصفيه سطح دوم به عنوان تصميمي هوشمندانه ميتواند كمك شاياني از لحاظ مسائل مديريتي و مالي باشد.

مقايسه دو روش تصفيه پالایش روغن صنعتی سطح دوم Full flow و Depth

گزينهها و روش هاي گوناگوني براي تصفيه سطح دوم روغن وجود دارد و از اين فیلتراسیون روغن نفت و گاز بين، دو روش تصفيه Full flow و Depth پركاربردترين آنها می باشد. پکیج تصفیه روغن نفتی در هر دو روش روغن از درون فيلتر عبور پالایش روغن صنعتی ميكند ولي چگونگي عبور روغن براي جذب آلايندههاي آن توسط فیلتراسیون روغن نفت و گاز فيلتر متفاوت است. در روش تصفيه Full flow روغن به طور مستقيم از درون فيلتر عبور ميكند. نوع فيلتر استفاده شده در اين روش، فيلتر Pleated است. اين پکیج تصفیه روغن نفتی نوع فيلتر تنها اجازه عبور ذراتي را ميدهد که از اندازه خلل و فرج های فيلتر كوچكتر باشند و ذرات بزرگتر پکیج تصفیه روغن نفتی پشت آن متوقف و كم كم انباشته ميشوند. فیلتراسیون روغن نفت و گاز به خاطر اين فلسفه كاركردي، ميزان دبي عبوري از فيلتر محدود تصفیه روغن صنعتی مي باشد.

فيلترهاي Pleated در دو نوع فيلترهاي سلولزي و فيلترهاي ميكروفايبرگلاس ارائه ميشوند. فيلترهای ميكرو فايبرگلاس فيلترهاي تركيبي بوده كه نسبت به نوع سلولزي، سطح بالاتري از فيتراسيون را امکان فیلتراسیون روغن نفت و گاز پذیر مينمايند. روش تصفيه سطح دوم Full flow Depth از فيلترهاي رول شده استفاده ميكند. در اين روش روغن از فيلتر عبور نميكند بلكه در راستاي درزهاي فيلترهاي رول شده  و به صورت محوری جريان مييابد. فیلتر روغن نفتی معمولاً فيلترها از جنس سلولزي با مقاومت بالا بوده كه قبل از رول شدن نازك ميشوند تا عملکرد بهتری داشته تصفیه روغن صنعتی و بازدهی فیلتراسیون افزایش یابد. اين نوع فيلتر اجازه خالص سازي روغن تا سطوح پایین پاک سازی استاندارد فیلتراسیون روغن نفت و گاز ISO را تأمين ميكنند. اين نوع فيلترها امكان حبس آب معلق در روغن را داشته و نسبتاً ارزان ميباشند. پکیج تصفیه روغن نفتی به دليل اينكه اين نوع فيلتر نسبت به انواع ديگر فيلتر حاوي مقدار بيشتري مواد متخلخل جذب كننده ميباشد، پالایش روغن صنعتی داراي توانايي جذب و نگهداري مقدار قابل توجهي آب و ذرات معلق درون روغن را دارد.

هر دو روش Axial flow Depth و Full flow داراي مزيتها و معایبی هستند كه در جدول زير به اختصار ذكر شده است:

نوع فیلتر

مزایا

معایب

فیلتر سلولزی Depth

·        سطح پایین فیلتر روغن نفتی پاک سازی

·        قیمت کم پکیج تصفیه روغن نفتی نسبت به بازده بالا

·        ظرفیت بالای تجمیع ذرات تصفیه روغن صنعتی معلق

·        جذب آب غیر محلول

·        دبی پایین

·        غیر مناسب تصفیه روغن صنعتی برای ISO 680  و بالاتر.

 

فیلتر میکروفایبرگلاس فیلتر روغن نفتی Full Flow

·        سطح پاک تصفیه روغن صنعتی سازی نسبتا پایین

·        دبی های پالایش روغن صنعتی بالا

·        قابل استفاده فیلتر روغن نفتی برای ویسکوزیته بالا

·        قیمت بالاتر پالایش روغن صنعتی نسبت به نوع سلولزی

·        ظرفیت کمتر پکیج تصفیه روغن نفتی تجمیع ذرات معلق نسبت به فیلتر Depth

·        عدم توانایی فیلتراسیون روغن نفت و گاز در جذب آب غیر محلول

 

 

انتخاب روش فیلتراسیون

انتخاب روش مناسب فیلتر روغن نفتی برای تصفیه و فیلتراسیون روغن وابسته به عوامل مختلف نظیر ویسکوزیته روغن، دماي كاري، نوع پکیج تصفیه روغن نفتی روغن، نوع آلايندگي، سطح آلودگي، سرعت ايجاد آلودگي در روغن، نوع تجهيز، محدوديتهاي محيطي می باشد. جدول زیر انواع مختلف روشهای فیلتراسیون و کاربردهای آن را نشان می دهد.

نوع فیلتراسیون

شرح

مثال

Media Based

این سیستم ها پالایش روغن صنعتی با استفاده از یکی از دو روش Full Flow یا Depth خالص سازی روغن پکیج تصفیه روغن نفتی را انجام می دهند.

1)      سیستم off-line و جانبی پکیج تصفیه روغن نفتی که به طور دائم به تجهیز متصل است.

2)      گاری های فیلتراسیون

3)      پکیج های پالایش روغن صنعتی پالایش روغن صنعتی تصفیه روغن صنعتی فیلتراسیون

مغناطیسی

این سیستم با فیلتراسیون روغن نفت و گاز استفاده از آهن ربا، ذرات دارای آهن که قابلیت قطبیده شدن را دارند پالایش روغن صنعتی را جذب و جمع می کند.

1)      آهنرباهای on-line روی سیستم فیلتراسیون روغن نفت و گاز روغن کاری سطح اول

2)      کارتریج های مغناطیسی

3)      پلاگ های تصفیه روغن صنعتی مغناطیسی در مخازن

Coalescing

در این نوع پالایش روغن صنعتی از سیستم ها از روش های برای انباشت مولکول های آب و خروج آن توسط جاذبه زمین استفاده می شود. همزمان برای خاص سازی روغ از یکی از دو روش Full Flow یا Depth استفاده می شود.

1)      اتاقک ایزوله Coalescing

2)      اتاقک Coalescing متصل به کارتریج فیلتر

3)      پکیج Coalescing برای دبی های بالا

گریز از مرکز

این سیستم ها از یک ظرف چرخان یا دیسک برای جداسازی آب یا آلاینده های جامد معلق از روغن بهره می برند. همزمان از روش گرمایش یا Full Flow برای خالص سازی روغن نیز استفاده می کنند.

1)      پکیج های گریز از مرکز. این سیستم ها معمولا ابعاد بزرگی داشته تصفیه روغن صنعتی و توسط شرکت های پیمانکاری و به صورت اجاره ای در سایت مورد استفاده قرار می گیرند.

آب زدایی در فیلتراسیون روغن نفت و گاز خلا

این سیستم از خلا برای جدا کردن آب در روغن استفاده می کند. این روش نه تنها برای جدا کردن آب های آزاد و معلق در روغن بلکه برای آب محلول نیز مناسب است. فیلتر روغن نفتی این سیستم از روش Full Flow یا Depth برای خالص سازی روغن استفاده می نماید.

1)      پکیج های آب زدایی در خلا. در انواع نصب شده قابل حمل روی ترولی و یا به پکیج تصفیه روغن نفتی صورت پکیج های بزرگ، بازه زیادی از دبی حجمی کم تا زیاد را تصفیه می کنند.

 

 

شرکت مهندسی فران پالایش روغن صنعتی طراحی و ساخت انواع پکیجهای فیلتراسیون روغن را در ظرفیتهای مختلف از 1000 فیلتراسیون روغن نفت و گاز لیتر بر ساعت تا 45 مترمکعب بر ساعت، مناسب برای محیط های امن(safe area) و محیطهای حاوی گازهای مشتعل شونده(Hazardous Area) انجام می دهد. این پکیج ها با توجه به نیازمندی مشتریان و کارفرمایان با هدف جداسازی فیلتراسیون روغن نفت و گاز ذرات معلق، جداسازی آب، اسید و ناخالصی های دیگر برای محدوده وسیعی از ویسکوزیته روغن قابل تأمین می فیلتراسیون روغن نفت و گاز باشد. 

 

 بخش‌های دیگر