تصفیه بی هوازی فاضلاب با EGSB

راکتور تصفیه پساب به روش لجن بی هوازی توسعه یافته با تصفیه فاضلاب کارواش جریان رو به بالا ( EGSB )

راکتورهای EGSB نسل پیشرفته راکتور UASB هستند. مزایای این فرایند، سرعت بیشتر جریان روبه بالا در راکتور و در نتیجه سرعت تصفیه بالاتر و حجم سرمایه گذاری اولیه کمتر است. همچین کارایی این راکتور در خصوص پسابهای با COD  کم و یا حاوی ذرات معلق بی اثر و غیر قابل تجزیه بیشتر است. افزایش فلاکس عبوری در این راکتورها منجر به سیال سازی بهتر بستر گرانولی لجن و همچنین تماس موثرتر فاضلاب با گرانول های لجن می شود.

افزایش و تنظیم فلاکس و یا سرعت فاضلاب در راکتور EGSB در مقایسه با طرح های قدیمی راکتورها راکتور UASB پیشرفته ی بی هوازی، تصفیه با EGSB از طریق کاهش قطر راکتور یا جریان برگشتی منجر به افزایش راندمان این راکتورها می شود. این راکتورها برای فاضلابهای تصفیه بی هوازی پیشرفته رو به بالا با حلالیت شکننده یا فاضلابهای حاوی مواد بی اثر و غیر قابل تجزیه توسط فرایندهای بیولوژیکی تصفیه با EGSB مناسب هستند.

تفاوت این راکتور با راکتور UASB قابلیت پذیرش بار COD بالاتر در جریان ورودی است. بخش فاضلاب بی هوازی پیشرفته کلیدی این راکتور، جداکننده سه فازی آب ، لجن، بیوگاز در بالای راکتور است که طراحی آن بسیار پیچیده و تصفیه بی هوازی فاضلاب با EGSB توام با دقت و ظرافت است. در ساخت این جداکننده ها عموماً از متریالهای غیر فلزی یا پوششهای مقاوم در تصفیه بی هوازی فاضلاب با EGSB فاضلاب بی هوازی پیشرفته برابر خوردگی استفاده می شود.

طراحی این راکتور توسط شرکت فران به گونه ای انجام می شود که کنترل تصفیه با EGSB دقیق متغیرهای فرایندی نظیر PH ، دما، میزان جریان برگشتی در طی فرایند جهت رسیدن به شرایط بهینه بهره برداری EGSB چیست میسر باشد.

همچنین در کلیه فرایندهای بی هوازی با توجه به تولید گازهای گوگردی به عنوان محصول جانبی تصفیه بی هوازی فاضلاب با EGSB فرایند، بروز پدیده خوردگی اجتناب ناپذیر است و لذا میبایست علاوه بر استفاده از مواد مقاوم در برابر خوردگی، کلیه سازه های فلزی این راکتور به طرز مناسبی مطابق با استاندارد پوشش داده شوند.

شرکت فران آمادگی تصفیه با EGSB کامل دارد تا طراحی و ساخت کلیه راکتورهای تصفیه پساب به روش بی هوازی خصوصاً برای فاضلابهای خاص که فرایندهای معمول تصفیه برای آنها کارایی ندارد را به انجام برساند.

 

 بخش‌های دیگر