شیرین سازی آب دریا با خورشید

آب شیرین کن های آب دریا با استفاده از منابع انرژی تجدید شیرین سازی آب دریا با خورشید پذیر

شیرین سازی آب دریا برای تأمین آب شرب با فرایندهای مختلف شیرین سازی نیازمند صرف انرژی است. هزینه های مرتبط با انرژی مهمترین هزینه های مربوط به بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شیرین کن را به خود اختصاص می دهد. استفاده از انرژی های تجدید پذیر در شیرین سازی آب دریا در سالهای گذشته شاید به عنوان یک هدف دور از دسترس مطرح بود ولی امروزه ساخت و بهره برداری از آب شیرین کن های آب دریا با بهره گیری تنها از انرژی های تجدید پذیر در دهه آینده در برخی از مناطق کاملاً اقتصادی است.

تصفیه آب صنعتی یا آب شیرین کن مقالات تصفیه آب و فاضلاب های آب دریا در احجام بزرگ با استفاده از فرایند اسمز معکوس نیازمند صرف انرژی الکتریکی آب شیرین کن انرژی خورشیدی است. تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز از منابع انرژی ترکیبی تجدید پذیر نظیر انرژی خورشیدی و باد به دستگاه تصفیه آب همراه باتری های ذخیره یکی از گزینه های اصلی جهت تولید اقتصادی آب شیرین کن کشاورزی آب شیرین در مقایسه با آب شیرین کن های وابسته به انرژی فسیلی است.

مطالعات علمی نشان می دهد که ظرفیت مورد نیاز برای شیرین سازی آب آب شیرین کن کشاورزی دریا در سال 2030 برای تأمین آب شرب مورد نیاز در کره زمین برابر 2374 میلیون مترمکعب در روز می باشد. هزینه آب شیرین کن صنعتی تولید آب شیرین از منابع انرژی تجدید پذیر در سال 2030 بین 0/59 یورو به ازای هر مترمکعب تا 2/81 یورو شیرین کردن آب دریا با خورشید به ازای هر مترمکعب وابسته به در دسترس بودن انرژی های تجدید پذیر متغیر خواهد بود که از لحاظ اقتصادی با بسیاری از آب شیرین کن های انرژی فسیلی در مناطق مختلف دنیا قابل رقابت است. 

منبع:

 بخش‌های دیگر