مصرف انرژی کمتر سیستم تصفیه آب دریا و آب لب شور به روش اسمز معکوس

تصفیه آب دریا و آب لب شور با سیستم اسمز معکوس- مصرف انرژی کمتر در مناطق گرم

تصفیه آب دریا و آب لب شور به روش اسمز معکوس در حال حاضر به عنوان قابل اتکاترین روش تصفیه آب و نمک زدایی شناخته می شود. کشورهایی که در مناطق با شرایط آب و هوایی گرم واقع شده اند نیازمند مقادیر زیادی آب تصفیه شده هستند. تصفیه آب به روش اسمز معکوس مصرف انرژی نسبتا بالاتری نسبت به دیگر روش های جایگزین خود داشته و در سالیان اخیر روش های مختلفی برای بهینه کردن مصرف انرژی آن طراحی و اعمال شده است. این مطالعه با طراحی یک آزمایش به بررسی کارکرد مجتمع های تصفیه آب دریا و آب لب شور با روش اسمز معکوس در مناطق با آب و هوای گرم پرداخته و همزمان نتایج را با نرم افزار ROSA سنجیده است.

نتایج آزمایش نشان می دهد که  با افزایش دمای آب ورودی (در مناطق با آب و هوای گرم) مصرف انرژی سیستم تصفیه آب دریا و آب لب شور به روش اسمز معکوس، روند کاهشی را نشان می دهد و سیستم بهینه تر کار می کند. البته حساسیت به دما در تصفیه آب لبشور بیشتر از آب دریا بوده و تصفیه آب دریا به روش اسمز معکوس حساسیت بالاتری را به پارامتر ورودی فشار و غلظت نمک نشان می دهد. نمودارهای زیر به خوبی روندهای حساسیت عملکرد نسبت به تغییر دما، فشار و غلظت آب ورودی را نشان می دهند:

 

 

 

منبع:

Detailed analysis of reverse osmosis systems in hot climate conditions

 

 

 

 بخش‌های دیگر